طراحی الگوی بومی بازاریابی کارآفرینانه برای گیاهان دارویی و معطر استانهای ایلام، کرمانشاه و کردستان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت بازرگانی،واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 استادیار،گروه مدیریت،موسسه آموزش عالی غزالی،قزوین، ایران

3 دانشیار، گروه کارافرینی و توسعه روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

4 دانشیار ، مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اینکه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ و رﻫﺎﻳﻲ از درآﻣﺪ ﺗﻚ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ از اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﺮان در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﻼل، ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻞ ارز اﺳﺖ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای ﺻﺎدرات آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد، امریﺿﺮوری اﺳﺖ  که از  ﺟﻤﻠﻪ  آنها ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و معطر اﺷﺎره ﻛﺮد.ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و معطر ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ در ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻛﺸﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺻﺤﻴﺢ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و  اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ از این رو در این تحقیق به تبیین الگوی بومی بازاریابی کارآفرینانه برای گیاهان دارویی و معطر استان های ایلام،کرمانشاه و کردستان پرداختیم . بدین منظور در مجموع 36 مصاحبه انجام شد که 16 مصاحبه با اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه های ایلام، کردستان و کرمانشاه، 4 مصاحبه با کارشناسان سازمان منابع طبیعی، 7 مصاحبه با مدیران و معاونین مرکز رشد گیاهان دارویی و 9 مصاحبه با مدیران سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی انجام گرفت.در این تحقیق از روش آمیخته به منظور کشف و توصیف مقوله های مرتبط با موضوع استفاده کردیم که نتایج  موید 26 مقوله خرد و در نهایت 8 مقوله کلان بود که تشکیل دهنده ابعاد اصلی پژوهش بودند و مسیر بررسی فرضیات نشان داد که  تاثیر تشخیص فرصت بر حمایت سازمان ها معنادار نمی باشد و تشخیص فرصت بر مشتری مداری معنادار است و نوآوری بر حمایت سازمان ها معنادار است و همینطور نوآوری بر مشتری مداری معنادار است و ریسک پذیری بر حمایت سازمان ها معنادار است و ریسک پذیری بر مشتری مداری معنادار است. و حمایت سازمان ها بر مدیریت منابع معنادار وحمایت سازمان ها بر همکاری شرکت ها معنادار است و مشتری مداری  بر مدیریت منابع معنادار است. و مشتری مداری  بر همکاری شرکت ها معنادار است و مدیریت منابع  بر کارآفرینی گیاهان دارویی معنادار است و همکاری شرکت ها بر کارآفرینی گیاهان دارویی معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a local model of entrepreneurial marketing for medicinal and aromatic plants in Ilam, Kermanshah and Kurdistan provinces

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jasemi 1
  • Hormoz Mehrani 2
  • Homayun Moradanjadi 3
  • Zahra AliPour Darvishi 4
1 PhD student, Department of Business Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Ghazali Institute of Higher Education, Qazvin, Iran
3 Associate Professor, Department of Entrepreneurship and Rural Development, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran
4 Associate Professor, Human Resource Management, North Tehran Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering that the development of non-oil exports and getting rid of single-product income is one of the goals of Iran's economic system in order to achieve independence, self-sufficiency and foreign exchange, it is necessary to pay attention to the goods that have a potential for export, including medicines and herbs. Moatar pointed out. Medicinal and aromatic plants are one of the most valuable resources in Iran's wide range of natural resources, which in the form of scientific knowledge, cultivation, development and correct use, can play an important role in the health of society and non-productive employment. Therefore, in this research, we explained the local model of entrepreneurial marketing for medicinal and aromatic plants in the provinces of Ilam, Kermanshah and Kurdistan. For this purpose, a

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial model
  • entrepreneurial marketing
  • medicinal plants
  • plant marketing