تحلیل نقش میانجی فرهنگ در توسعه اقتصاد فرهنگ در جامعه اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران

چکیده

از آنجا که تأثیر فرهنگ بر اقتصاد با توجه به اهمیت همه هنجارها، نمونه‌ها، الگوهای رفتاری و نتیجه‌های رفتارآشکار و پنهان که از گرو ه های اجتماعی امری بدیهی می‌باشد و این هنجارها و الگوها به همبستگی داخلی و خارجی و قدرت کارکردی یک گروه وابسته می‌باشد و از انجا که راه حل خاص وعمومی تجربه شده مسئله تطبیق با شرایط اقتصادی، فیزیکی و ... محیط را نشان می‌دهد لذا پرداختن به این مهم در تمام جوامع انسانی امری ضروری به نظر می‌رسد بر همین اساس این تحقیق به بررسی و تحلیل نقش میانجی فرهنگ در توسعه اقتصاد فرهنگ در جامعه اسلامی ایران پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع پژوهش توصیفی تحلیلی بوده که از روش توصیفی بهره گرفته شده و همچنین این تحقیق کاربردی هست که جنبه‌های عملی و کاربردی در مسائل واقعی و استفاده عینی از نتایج تحقیق کاملا مورد توجه قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق نشان داد که بررسـی شاخص‌های کیفـی زندگی، منجر به بررسی عوامل و پارامترهـای مؤثر بـر ایـن شـاخص می‌گردد. لذا تحـولات فرهنگی که نوعی تحولات کیفی در زندگی فـردی و اجتمـاعی اسـت، همـواره بـه عنـوان عاملی مؤثر بر تغییرات شاخص‌های توسـعه تأثیر داشـته و شـناخت عوامـل و میـزان تاثیرگذاری هریک از عوامـل فرهنگـی بـر رشـد اقتصـادی و سیاسـتگزاری مناسـب در آن حوزه می‌تواند آهنگ رشد و توسعه را در یک کشور مانند کشورجمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis Of The Mediating Role Of Culture In The Development Of Culture Economics In Islamic Society Of Iran

نویسندگان [English]

  • amir hortamani 1
  • mehdi basirat 2
  • mousa jafari babadi 3
1 Assistant Professor of Economics Group, Islamic Azad University of Dehaghan Branch ,Esfahan, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 PhD Students of Economics, Islamic Azad University of Dehaghan Branch, Esfahan, Iran
چکیده [English]

Therefore, the impact of culture on economics is due to the importance of all norms, examples, behavioral patterns, and the consequences of hidden and hidden behavior that are obvious social groups, and these norms and patterns to internal and external solidarity and functional power of a group. It is dependent, and since the specific and general solution of the experienced, the issue of adapting to the economic, physical, and so on, shows the environment, so addressing this important in all human societies seems to be essential. Investigating and analyzing the mediating role of culture in the development of culture economics in Islamic society of Iran. The present study is a descriptive research type used using a descriptive method, as well as an applied research that is fully considered practical and practical aspects of real issues and objective use of the research results. The results of the study showed that the examination of the quality of life led to the examination of the factors and parameters effectively. Therefore, cultural references, which are a kind of qualitative developments in the formal and social life, are in accordance with the influencing factor in the impact of the impact and the influence of each of the cultural factors in the economy and the economy. Increase development in a country such as the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture Economics
  • Culture Mediation
  • Economic Indicators
  • Islamic Republic of Iran