شناسایی عوامل موثر بر ظرفیت درآمدهای مالیاتی ناشی از حقوق مالکیت معنوی با استفاده از نظریه داده بنیاد چندوجهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

در کشور ایران تا به امروز موضوع مالیات بر دارایی‌های معنوی (فکری) از سمت دولت و سازمان امور مالیاتی مطرح نبوده است. اما بدلیل حجم قابل توجه این دارایی‌ها در اقتصاد ایران و همچنین داد و ستد و تجارت آنها مالیات بر آنها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. بر همین اساس است که در محافل کارشناسی و علمی موضوع مالیات بر حقوق مالکیت معنوی به طور گسترده در حال بحث و بررسی است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر ظرفیت درآمدهای مالیاتی ناشی از حقوق مالکیت معنوی با استفاده از نظریه داده بنیاد چندوجهی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی بوده که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) انجام شده است. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش پایایی بازآزمون 91% به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عوامل سیاسی، عملکردی، سازمانی به عنوان عوامل علی؛ توانایی سازمانی، سازمانها و ارگان ها، مدیریتی، بعنوان مقوله­ها؛ عوامل سیستمی، انسانی، ساختاری، ملی، بعنوان عوامل زمینه ای؛ عوامل سازمانی، فرآیندی، اقتصادی، بعنوان عوامل مداخله گر؛ عوامل فنی و جامعه، بعنوان راهبردها و پیامدهای سازمانی و ملی بعنوان پیامدهای عوامل موثر بر ظرفیت درآمدهای مالیاتی ناشی از حقوق مالکیت معنوی شناسایی و استخراج گردید که با ایجاد یک چیدمان از شرایط علّی، شرایط زمینه ای و مداخله گر، استراتژیهای کنش و پیامدها حول مقولة محوری، در ایجاد یک شناخت کامل و همه جانبه از مسأله موجود، به حل آن کمک خواهد کرد.نقش منحصر به فرد تحقیق و توسعه در امر تولید، توسعه و رشد اقتصادی کشورها غیرقابل انکار است. در همة کشورهای توسعه یافته سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی به حوزه تحقیق و توسعه اختصاص داده می‌شود که منتج به منفعت‌های اجتماعی بسیار زیادی برای این کشورها شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying The Effective Factors On The Capacity Of Tax Revenues Arising From Intellectual Property Rights Using Multifaceted Foundation Data Theory

نویسندگان [English]

  • mehdi azmodeh 1
  • arash hadiadeh 2
  • amir mohammadzadeh 1
1 Department of Financial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Department of Economics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Due to these discussions and complications, the issue of tax on intellectual (intellectual) assets has not been raised by the government and the tax organization in Iran. But due to the significant amount of these assets in Iran's economy as well as their trade and commerce, taxing them is necessary and unavoidable. It is on this basis that the topic of tax on intellectual property rights is widely discussed in expert and scientific circles. The purpose of this research is to identify the effective factors on the capacity of tax revenues arising from intellectual property rights using multifaceted foundation data theory.This research is applied in terms of purpose and qualitative in terms of method, which was carried out using the grounded theory method. The method of data collection, library studies and in-depth interviews with 20 experienced university professors and experts of the country's tax affairs organization through targeted sampling until the saturation point is discussed. The validity of this research was examined and confirmed by the interviewees and then expert professors. Reliability was also obtained using the retest reliability method of 91%. To analyze the data, the continuous comparison method was used during three stages of open, central and selective coding.Data analysis showed that political, functional, organizational factors as causal factors; Organizational ability, organizations and organs, management, as categories; Systemic, human, structural, national factors as background factors; organizational, process, economic factors, as intervening factors; Technical and society factors, as organizational and national strategies and consequences, were identified and extracted as the consequences of factors affecting the capacity of tax revenues arising from intellectual property rights, which by creating an arrangement of causal conditions, contextual and intervening conditions, action strategies and consequences around The central category will help to create a complete and comprehensive understanding of the existing problem and solve it.The unique role of research and development in production, development and economic growth of countries is undeniable. In all developed countries, significant investments are allocated to the field of research and development, which has resulted in many social benefits for these countries.