طراحی الگوی شاخص های مدیریت کسب و کار در بانک ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار و عضو هیئت علمی ، گروه مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قزوین

4 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات،دکترای مدیریت بازرگانی

چکیده

چکیده:
هدف: پژوهش حاضر به طراحی الگوی شاخص های مدیریت کسب و کار در بانک ملیمی پردازد.
روش: این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و روش مورد استفاده به شیوة کیفی و با رویکرد فراترکیب بود که در زمرة پارادایم تفسیرگرایی محسوب میشود. این تحقیق با نمونة اولیه ای مشتمل بر 113 پژوهش مرتبط بود که از پایگاه های علمی از سال 2010 تا 2022 استخراج شدند و پس از غربالگری مطالعات مرتبط از نظر عنوان، چکیده، محتوا و روششناسی پژوهشها، 40 مطالعه به روش نمونهگیری قضاوتی انتخاب شدند و نتایج و یافتههای آنها با استفاده از نرمافزار کیفی مکسکیودا با هم ترکیب شدند.
یافته ها: نتایج فراترکیب اولیه منجر به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت شامل 7 مقولة اصلی ،12 مفهوم و 47 شاخص شد. در مرحلة بعد، از طریق مصاحبه با مدیران و خبرگان بانک ملی، نتایج حاصل از این روش با هدف ارزیابی اعتبار مقولههای استخراجی،مورد تحلیل و راستیآزمایی قرار گرفت و در نتیجة ژرف نگری و مطالعة متون مرتبط با این شاخصها، مدل جامع نهایی به دست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد مقولات اصلی شامل طراحی و معماری فرایند، مدیریت منابع انسانی،برنامه ریزی راهبردی، فرهنگ، سبک مدیریت، سبک رهبری و سازمان و 21 مفهوم بود که درنهایت، در 3 سطح خرد، میانی و کلان تبیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a pattern of business management indicators in Meli Bank

نویسندگان [English]

  • Reza hoseini 1
  • Parviz Saketi 2
  • Ali BADIZADEH 3
  • حسن اسماعیل پور 4
1 PhD student, Entrepreneurship Department, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Planning and Management, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The present research deals with the design of the model of business management indicators in Melimi Bank.
Method: This research was fundamental in terms of its purpose and the method used was qualitative and meta-composite approach, which is considered in the category of interpretive paradigm. This research was based on an initial sample of 113 related studies that were extracted from scientific databases from 2010 to 2022, and after screening related studies in terms of title, abstract, content, and research methodology, 40 studies were selected using judgmental sampling. Their results and findings were combined using Mexquioda qualitative software.
Findings: The results of the initial synthesis led to the identification of key success factors including 7 main categories, 12 concepts and 47 indicators. In the next stage, through interviews with the managers and experts of National Bank, the results obtained from this method were analyzed and verified with the aim of evaluating the validity of the extracted categories, and as a result of the in-depth review and study of the texts related to these indicators, the final comprehensive model was obtained. Came.
Conclusion: The results showed that the main categories included process design and architecture, human resource management, strategic planning, culture, management style, leadership style and organization, and 21 concepts, which were finally explained at 3 micro, medium and macro levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business management
  • Melli bank
  • hybridization