ارائه مدل تجربه مشتری مبتنی بر تجربه مدیران دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش، طراحی الگوی تجربه مشتری مبتنی بر تجربه مدیران دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از رویکرد داده بنیاد است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از روش پژوهش کیفی گراندد تئوری و مدل پارادایمی برای توسعه مدل تحقیق مذکور بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش چهارده نفر از مدیران مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سطح ایران بوده اند، روش نمونه­گیری هدفمند و روش جمع­آوری اطلاعات مصاحبه­های نیمه ساختاریافته بوده است که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. پژوهشگر با الگوبرداری از نظریه گراندد تئوری، در گام اول (کدگذاری باز)، مولفه­ها بر پایه داده­های به دست آمده از مصاحبه­های عمیق و پردازش و مقوله بندی آن­ها به دست آورده است، نتایج پژوهش حاضر منجر به شناسایی 73 مقوله فرعی و 9 مقوله فرعی اصلی شد که در قالب مدل پارادایمی شامل عوامل سازمانی به عنوان شرایط علی، عوامل رفتاری به عنوان شرایط زمینه­ای، عوامل انگیزشی و حسی به عنوان شرایط مداخله­گر، عوامل ارتباطی به عنوان راهبردها، درگیری ذهنی به عنوان پیامدها و مقوله محوری شامل عوامل فردی، شناختی و اقتصادی است و در نهایت برای بسط و گسترش نظریه تجربه مشتری مبتنی بر تجربه مدیران دانشگاه آزاد اسلامی مدل کلی ارایه گردید که نوآوری این پژوهش به حساب می­آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing A Customer Experience Model Based On The Experience Of Islamic Azad University Managers

نویسندگان [English]

  • Majid Seddiqhi 1
  • Fereshteh Lotfizadeh 2
  • Mohsen Torabian 3
1 Ph.D. Student of Business Management, Business Management Department, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Estadiar, Business Management Department, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
3 Stadiar, Business Management Department, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of the research is to design a customer experience model based on the experience of Islamic Azad University managers using the Foundation's data approach. In order to achieve the purpose of the research, the qualitative research method of theory and paradigm model has been used to develop the research model. The statistical population of this study has been fourteen executives of Islamic Azad University centers and units across Iran, the purposeful sampling method and the method of collecting semi -structured interviews that continued until theoretical saturation. The researcher modeling the theory of theory of theory, in the first step (open coding), the components based on data obtained from deep interviews and processing and categorizing them, the results of the present study leading to the present study. Identifying 73 sub -categories and 9 main sub -categories, including a paradigm model, including organizational factors as causal conditions, behavioral factors as contextual conditions, motivational and sensory factors as interventionist conditions, communication factors as strategies, conflict The subjective as a central consequence and category includes individual, cognitive, and economic factors, and ultimately to expand and expand the theory of customer experience based on the experience of Islamic Azad University managers, a general model was introduced, which is considered to be innovative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Experience
  • Managers' Experience
  • Islamic Azad University Managers
  • Experience Modeling