بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر الگوی بهینه برای نوآوری در صکوک مضاربه برای واردات کالا

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت ، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر سنندج، ایران .

2 استادیار علوم اقتصادی ، گروه اقتصاد ، واحد سنندج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج ، ایران.

3 استادیار حسابداری، گروه حسابداری ، واحد سنندج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج ، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر الگوی بهینه برای صکوک مضاربه برای واردات کالا بوده است. جامعه آماری این تحقیق را 290 نفر از از مدیران مالی و بازاریابی و متخصصین صنعت واردات در شرکت‌های بورس اوراق بهادار بین سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ بوده اند. بر اساس فرمول کوکران 166 نفر انتخاب گردید. پس از شناسایی مؤلفه ها، بر اساس اطلاعات به دست آمده یک پرسش نامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت جهت بررسی وضعیت موجود تنظیم گردید. در ابتدا جهت انتخاب آزمون مناسب برای تست تحلیل عاملی اکتشافی، لازم است فرض نرمال بودن سازه‌های تحقیق بررسی شود. بدین منظور آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مورد استفاده قرار گرفته شده و برای انجام تست از نرم افزار لیزرل جهت استخراج مدل به روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج نشان داد متغیرهای حجم تامین مالی مورد نیاز، ثابت یا شناور بودن نرخ اوراق، هزینه انتشار، رکن متعهد به پذیره نویسی، رکن ضامن و ماهیت آن، نوع و ماهیت دارایی مبنای انتشار اوراق، امکان معامله در بازار ثانویه، رکن حسابرس بانی، شیوه عرضه اوراق، ماهیت صکوک مورد نظر از منظر نوع مالکیت، بازار هدف، محل به کارگیری عواید توسط بانی، قابلیت تبدیل اوراق و نهاد واسط (ناشر) بر ارائه الگوی بهینه برای صکوک مضاربه برای واردات کالا بوده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of factors on the optimal model for innovation in mudaraba sukuk for importing goods

نویسندگان [English]

  • mahmoodreza zakikhani 1
  • safyar amini 2
  • ataollah mohammadi 3
1 PhD student, Department of Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
2 Assistant Professor of Economic Sciences, Department of Economics, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
3 Assistant Professor of Accounting, Department of Accounting, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the impact of factors on the optimal model for mudarabah sukuk for importing goods. The statistical population of this research was 290 financial and marketing managers and import industry specialists in stock exchange companies between 1397 and 1399. Based on Cochran's formula, 166 people were selected. After identifying the components, based on the obtained information, a researcher-made questionnaire based on the Likert scale was prepared to examine the current situation. First, in order to choose the appropriate test for the exploratory factor analysis test, it is necessary to examine the assumption of normality of the research constructs. For this purpose, the Kolmogorov-Smirnov test was used, and to perform the test, Lisrel software was used to extract the model by the confirmatory factor analysis method. The results showed the variables of the amount of financing required, whether the bond rate is fixed or floating, issue cost, the underwriting element, the guarantor element and its nature, the type and nature of the asset underlying the issuance of the bonds, the possibility of trading in the secondary market, the auditor element of the founder, The way of offering the bonds, the nature of the sukuk in terms of the type of ownership, the target market, the place of use of the proceeds by the originator, the ability to convert the bonds and the intermediary institution (issuer) have been to provide the optimal model for the mudarabah sukuk for importing goods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sukuk
  • financing
  • Mudarabah sukuk
  • import of goods