ارائه مدل مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد پایداری محیطی بازار (مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی کشور)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ،رشت ،ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 استادیار مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

چکیده

در چند دهه اخیر در نتیجه فعالیت‌های بشر، کره زمین متحمل خسارات و صدمات جبران ناپذیری شده است. بدین جهت است که رشد توسعه اقتصادی بشر، تأثیر مخرب خود را بر محیط‌زیست و منابع طبیعی جهان گذاشته است. با توجه به فشارهای درون و برون سازمانی برای تطبیق و اجرای فعالیت‌های سازگار با محیط‌زیست توجه به مفهوم عامل سبز مطرح شده است. مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سبز نمونه‌ای از این گونه اقدامات هستند، از این رو هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد پایداری محیطی بازار می باشد، این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی است، جامعه آماری پژوهش متشکل از مدیران سازمان تامین اجتماعی کشور می‌باشد، روش نمونه‌گیری، به صورت نمونه گیری غیراحتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد، اندازه نمونه در این پژوهش برمبنای شاخص اشباع نظری برابر 20نفر بود، ابزار اندازه گیری مصاحبه باز بود و برمبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد، نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل مصاحبه‌های کیفی نشان دادن که تدوین مدل مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد پایداری محیطی بازار در سازمان تامین اجتماعی کشور از 102کد باز تشکیل شده و همچنین 11مقوله محوری تشکیل شده است، در نهایت می توان گفت توجه مدیران سازمان تامین اجتماعی کشور به مقوله مدیریت منابع انسانی سبز می‌تواند در بهبود سازمان و پایداری هر چه بیشتر آن کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting the green human resources management model with the approach of environmental sustainability of the market (case study of the country's social security organization)

نویسندگان [English]

  • Kourosh Shafee 1
  • saeed baghersalimi 2
  • hosein ganjinia 3
1 PhD student, Department of Human Resource Management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
3 Assistant Professor of Public Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

In recent decades, as a result of human activities, the planet has suffered irreparable damages and injuries. This is because the growth of human economic development has had a destructive effect on the environment and natural resources of the world. Due to internal and external organizational pressures to adapt and implement environmentally friendly activities, attention to the concept of green factor has been proposed. Green human resource management and green behavior are examples of such actions, therefore the purpose of this research is to provide a green human resource management model with a market environmental sustainability approach. is, the statistical population of the research consists of the managers of the country's social security organization, the sampling method was non-probability sampling, with purposeful selection and with maximum diversity or heterogeneity, the sample size in this research was 20 people based on the theoretical saturation index, the measurement tool The interviews were open and were analyzed based on three stages of open coding, central and selective, the results obtained from the analysis of qualitative interviews show that the formulation of the green human resource management model with the market environmental sustainability approach in the country's social security organization from 102 open codes has been formed and also 11 core categories have been formed, finally, it can be said that the attention of the managers of the country's social security organization to the category of green human resources management can help in improving the organization and its sustainability as much as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green human resource management
  • environment
  • market environmental sustainability
  • social security organization