طراحی و تبیین مدل تصویر ذهنی برند در منحنی عمر محصولات الکترونیکی بر اساس نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

چکیده
یکی از روش های تأثیر گذاری بر مشتری ایجاد تصویر ذهنی مناسب از نام تجاری در ذهن مشتری است. از این رو پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدل تصویر ذهنی برند در منحنی عمر محصولات الکترونیکی بر اساس نظریه داده بنیاد، می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ داده‌ها، داده بنیاد و از نظر شیوه اجراء، کیفی است. جامعه آماری کلیه صاحب نظران و خبرگان دانشگاهی بودند که از بین آنها با روش نمونه گیری هدفمند به شیوه گلوله برفی، 13 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، انجام شد. نتایج نشان می دهد که برای طراحی و تبیین مدل تصویر ذهنی در منحنی عمر محصول، پنج قضیه به دست آمده بر اساس مدل پارادایمی، مورد نیاز است. 1-شرایط علی شامل: رضایت، نوگرایی و ارتباطات بر ایجاد تصویر ذهنی برند، تأثیر دارند. 2-شرایط مرکزی شامل: نگرش به برند و شخصیت برند در ایجاد تصویر ذهنی برند، تأثیر دارند. 3-شرایط زمینه ای شامل: عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ایجاد تصویر ذهنی برند، تأثیر دارند. 4- عوامل مداخله گر شامل: چرخه عمر محصول، مشتری، اعتماد و رضایت بر ایجاد تصویر ذهنی برند، تأثیر دارند و 5-شرایط راهبردی شامل: وفاداری، رقبا، تأکید بر تبلیغات، تکنولوژی و بازاریابی بر ایجاد تصویر ذهنی برند، تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the model of brand image in the curve of the life of electronic products based on the data theory of the foundation

نویسندگان [English]

  • Vahid Hemati 1
  • Farshid Namamian 2
1 Vahid Hemati, Ph.D. student of marketing-marketing, department of management, faculty of literature and humanities, Hamedan Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Administration, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Abstract
One way to influence the customer is to create an appropriate image of the brand in the minds of the customer. Therefore, the present study addresses the design and explanation of the brand image model in the life curve of electronic products based on the data theory of the foundation. In terms of the purpose of this research, in terms of data, data is the foundation and in terms of the method of implementation, it is qualitative. The statistical population consisted of all experts and academic experts, among whom 13 were selected using snowball sampling method. The interview was used to collect information. Data analysis was performed using Foundation Data Analysis method in three stages of open, axial and selective coding. The results show that for the design and explanation of the mental image model in the product life curve, five theorems obtained based on the paradigm model are needed. 1. The causal conditions include: satisfaction, modernity, and communication, affect brand image creation. 2. The central conditions include brand attitude and brand personality in creating a brand image of the brand. 3. Subjective conditions include: Political, economic, social and cultural factors affect the brand image of the brand. 4. Interceptive factors include: Product life cycle, Customer, Trust and Satisfaction of brand image creation; and 5. Strategic conditions including: loyalty, competitors, emphasis on advertising, technology and marketing, have an impact on brand image creation. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model of mental image
  • curve of life
  • products
  • foundation theory data