ارزیابی ارتباط بازاریابی دیجیتال و مشارکت مشتری در نوآوری صنعت خرده فروشی با تاکید بر پساکرونا

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران

چکیده

موضوع تبلیغات و بازاریابی دیجیتالی آنقدر مهم و پیچیده است که بهره گیری از رهنمودهای متخصصان تبلیغات و بازاریابی دیجیتالی را می‌طلبد. امروزه با گسترش زمان، استفاده کاربران از اینترنت و استفاده فراوان آن ها از گوشی های هوشمند یک زیر مجموعه از مدیریت بازاریابی محسوب می‌شود. از این رو در تحقیق حاضر به ارزیابی ارتباط بازاریابی دیجیتال و مشارکت مشتری در صنعت خرده فروشی با تاکید بر پساکرونا پرداخته شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد. در بخش کمی نیز از روش توصیفی استفاده می‌شود. برای تعیین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها از آمار توصیفی و برای تعیین وضع موجود، تعیین عوامل اثرگذار، تعیین سهم هر یک از عوامل اثرگذار، از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و نرم افزار لیزرل استفاده می‌شود. جامعه آماری در تحقیق حاضر عبارت است از کلیه فعالان در صنعت بازاریابی در صنعت خرده فروشی در کشور ایران هستند. نتایج نشان می‌دهد که بین برنامه ریزی بازاریابی دیجیتال و عملکرد بازاریابی دیجیتال در صنعت خرده فروشی با تاکید بر پساکرونا ارتباط معناداری وجود دارد و بین استفاده از شبکه های اجتماعی و عملکرد بازاریابی دیجیتال در صنعت خرده فروشی با تاکید بر پساکرونا ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که بین درگیری و مشارکت مشتری و عملکرد بازاریابی دیجیتال در صنعت خرده فروشی با تاکید بر پساکرونا ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the relationship between digital marketing and customer participation in retail industry innovation with an emphasis on post-corona

نویسندگان [English]

  • Ziba Hoseyni 1
  • alireza rousta 2
  • farzad asayesh 3
  • Nader Gharibnavaz 2
1 Doctoral student of Business Administration, Department of Business Administration, Shahr-Quds Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Business management, shahr-e-Qods branch.Islamic Azad university.Tehran.Iran.
چکیده [English]

The issue of advertising and digital marketing is so important and complex that it requires the use of the guidelines of digital advertising and marketing experts. Nowadays, with the expansion of time, users' use of the Internet and their extensive use of smartphones is considered a subset of marketing management. Therefore, in the present research, the relationship between digital marketing and customer participation in the retail industry has been evaluated with an emphasis on post-Corona. This research is a type of applied research. Descriptive method is also used in quantitative part. Descriptive statistics are used to determine dimensions, components, and indicators, and exploratory factor analysis and Lisrel software are used to determine the current situation, determine the influencing factors, and determine the contribution of each influencing factor. The statistical population in this research consists of all the active people in the marketing industry in the retail industry in Iran. The results show that there is a significant relationship between digital marketing planning and digital marketing performance in the retail industry with an emphasis on post-coronavirus and there is a significant relationship between the use of social networks and digital marketing performance in the retail industry with an emphasis on post-coronavirus. . Also, the results show that there is a significant relationship between customer engagement and participation and digital marketing performance in the retail industry with an emphasis on post-corona.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital marketing
  • customer engagement
  • retail industry
  • post-corona