درگیری مشتریان از طریق محتوای تولیدشده توسط شرکت در پلتفرم اینستاگرام بیمه نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاووس، ایران

2 دانشجو دکترا،گروه مدیریت، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، همدان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل تاثیرادراکات مصرف کنندگان ازلذت و اصالت محتوای تولید شده توسط شرکت بیمه نوین در پلتفرم اینستاگرام بر درگیری عاطفی مشتریان است.همچنین پژوهش حاضر به بررسی تاثیردرگیری عاطفی مشتریان بر قصد خرید مجدد و قصد پیروی از توصیه با نقش میانجی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی پرداخته است. روش پژوهش به لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل مشتریانی شرکت بیمه نوین که فالور پلتفرم اینستاگرام این شرکت می باشند. تعداد 335 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. شیوه نمونه گیری پژوهش هدفمند می‌باشد. داده‌های گردآوری شده بر اساس مدلسازی معادلات ساختاری با نرم-افزارPLSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که لذت ادراک شده و اصالت ادراک شده بر درگیری عاطفی مشتریان تاثیر دارد. همچنین درگیری عاطفی مشتریان بر تبلیغات دهان به دهان مثبت و قصد خرید مجدد تاثیر دارد. تبلیغات دهان به دهان بر قصد پیروی توصیه های ارسال شده و قصد پیروی از توصیه های ارسال شده بر قصد خرید مجدد تاثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد که تبلیغات دهان به دهان بر قصد خرید مجدد تاثیر ندارد.

دستاوردهای پژوهش حاضر درک بهتری از نقش درگیری عاطفی مشتریان با محتواهای پست شده توسط شرکت بیمه نوین در پلتفرم اینستاگرام ارائه می دهد. نتایج این پژوهش نشان داد که برندها باید ادراک پیروان خود را از لذت و اصالت محتوای تولید شده توسط شرکت خود تحریک کنند. این می توانددرگیری عاطفی میان پیروان را ایجاد کند و باعث ایجاد پاسخ های مطلوب، مانند نیات رفتاری مثبت شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Engagement of customers through the content produced by the company on the Instagram platform of Novin Insurance

نویسندگان [English]

  • tohfeh ghobadi lamuki 1
  • zaniyar ghorbani 2
  • hossein hajibabaei 3
1 Department of management, Gonbad kavoos Branch, Islamic Azad University, Gonbad kavoos,Iran
2 Phd Student, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Business Administration, Faculty of Literature and Humanities, Malayer
چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the effect of consumers' perceptions of the enjoyment and originality of the content produced by Bimah Naveen on the Instagram platform on the emotional involvement of customers. Also, the present study examines the effect of emotional involvement of customers on the intention to repurchase and the intention to follow the recommendation with the mediating role of word of mouth advertising. Electronically paid. The research method is descriptive-correlation in nature. The statistical population includes customers of the new insurance company who are followers of this company's Instagram platform. 335 people were selected as the sample size. The research sampling method is purposeful. The collected data were analyzed based on structural equation modeling with PLS software. The results showed that perceived pleasure and perceived authenticity have an effect on the emotional involvement of customers. Also, the emotional involvement of customers has a positive effect on word-of-mouth advertising and repurchase intention. Word-of-mouth advertising has an effect on the intention to follow the recommendations sent and the intention to follow the recommendations sent has an effect on the intention to buy again. Also, the results showed that word-of-mouth advertising does not affect repurchase intention.The results of the present research provide a better understanding of the role of emotional involvement of customers with the content posted by the novin insurance company on the Instagram platform.

کلیدواژه‌ها [English]

  • firm generated content
  • perceived Enjoyment
  • perceived Originality
  • customer emotional Engagement electronic word-of-mouth advertising
  • Novin insurance