تبیین الگوی بومی بازاریابی کارآفرینانه برای گیاهان دارویی و معطر استانهای ایلام، کرمانشاه و کردستان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت بازرگانی،واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 استادیار،گروه مدیریت،موسسه آموزش عالی غزالی،قزوین، ایران

3 دانشیار، گروه کارافرینی و توسعه روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

4 دانشیار ، مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در دهه های اخیر، علم بازاریابی و کارآفرینی به عنوان دو عامل اساسی در توسعه اقتصادی و بهبود شرایط زندگی افراد در سطح جهان شناخته شده‌اند. بازاریابی، به عنوان یک فرآیند استراتژیک کلیدی در هر صنعت و با هر محصولی، امکان توسعه بازار و افزایش فروش را فراهم می‌کند. از این رو در این تحقیق به تبیین الگوی بومی بازاریابی کارآفرینانه برای گیاهان دارویی و معطر استان های ایلام،کرمانشاه و کردستان پرداختیم . در این تحقیق از روش کمی به منظور برازش مدل استفاده کردیم. جامعه آماری تمامی کارکنان و صاحبان کسب و کارهای مرتبط با گیاهان دارویی و معطر شامل مراکز فروش گیاهان دارویی، مراکز پخش گیاهان دارویی، عطاری ها، بازرگانی های گیاهان دارویی، داروخانه ها و مراکز فروش عرقیات سنتی هستند. که تعداد 405 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. بررسی فرضیات نشان داد که  تاثیر تشخیص فرصت بر حمایت سازمان ها معنادار نمی باشد و تشخیص فرصت، نوآوری و ریسک پذیری بر مشتری مداری معنادار است و نوآوری و ریسک پذیری بر حمایت سازمان ها معنادار است. حمایت سازمان ها و مشتری مداری بر مدیریت منابع معنادار و حمایت سازمان ها و مشتری مداری بر همکاری شرکت ها معنادار است و نیز مدیریت منابع و همکاری شرکت ها بر کارآفرینی گیاهان دارویی معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the local pattern of entrepreneurial marketing for medicinal and aromatic plants in Ilam, Kermanshah and Kurdistan provinces

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jasemi 1
  • hormoz mehrani 2
  • Homayun Moradanjadi 3
  • Zahra AliPour Darvishi 4
1 PhD student, Department of Business Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Ghazali Institute of Higher Education, Qazvin, Iran
3 Associate Professor, Department of Entrepreneurship and Rural Development, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran
4 Associate Professor, Human Resource Management, North Tehran Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent decades, marketing science and entrepreneurship have been recognized as two essential factors in economic development and improvement of people's living conditions worldwide. Marketing, as a key strategic process in any industry and with any product, enables market development and sales growth. Therefore, in this research, we explained the local model of entrepreneurial marketing for medicinal and aromatic plants. In this research, we used a quantitative method to fit the model. The statistical population includes all employees and owners of businesses related to medicinal and aromatic plants, including medicinal plant sales centers, medicinal plant distribution centers, apothecaries, medicinal plant businesses, pharmacies, and traditional spirit sales centers. 405 people were selected as samples by simple random method. Examining the hypotheses showed that the effect of opportunity recognition on organizations' support is not significant, and opportunity recognition, innovation and risk-taking are significant on customer orientation, and innovation and risk-taking are significant on organizations' support. The support of organizations and customer orientation is meaningful on resource management, and the support of organizations and customer orientation is meaningful on the cooperation of companies, and the management of resources and cooperation of companies is meaningful on entrepreneurship of medicinal plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial marketing
  • medicinal and aromatic plants
  • indigenous marketing