مدیریت شهری و تعریف برند با تکیه موضوعی بر شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

گروه مدیریت، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

چکیده

جامعه آینده، جامعه‌ای شهرنشین خواهد بود. بنابراین، شهرها بجای اینکه مکانهایی بی‌ثمر برای سرمایه‌گذاری اقتصادی یا تراکم کارگران بیکار با انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشند، باید به مراکز رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی در چارچوب ملی بدل شوند. با این حال، شهرها برای ماندگاری در بازار رقابتی جهان باید یک تصویر ذهنی موفق از خود را حفظ نموده یا تصویر ذهنی معتبر گذشته را بازیابی نمایند و یا به تجدید برندسازی از طریق ایجاد تصاویر ذهنی جدید از خود بپردازند. این پژوهش با هدف بررسی موضوعی به ارزیابی مدیریت شهری و تعریف برند با تکیه موضوعی بر شهر مشهد انجام شده است. با بررسی راهبردهای برندسازی بسیاری از شهرهای جهان ، میتوان گفت که این رویکرد تا چه میزان می تواند در آینده و در ذهن ساکنین ومسافرین تأثیرگذار باشد چرا که برندسازی می تواند تداعی های ذهنی مثبت ویا منفی را در مخاطبان ایجاد نماید.درهمین راستا، فرآیند برندسازی می‎تواند به عنوان دستورالعملی برای دستیابی به منافع اقتصادی، از مزیت نسبتی شهر عمل کند. تصویر مطلوب کلانشهر مشهد در ذهن ساکنان و سایر افراد می‎تواند باعث جذب هرچه بیشتر سرمایه‏گذاران، گردشگران و مهاجران شود. همچنین مدیران شهری برای برنامه‎ریزی و اتخاذ تصمیمات مناسب برای این شهر نیازمند شناختی مناسب از تصویر فعلی شهر و عوامل تاثیرگذار در شکل‎گیری آن دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Urban management and brand definition with thematic focus on the city of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Razieh falahati
  • Hadi Bastami
  • Hadi Taherpoor kalantari
Department of Management, Torbet Heydarieh Branch, Islamic Azad University, Torbet Heydarieh, Iran
چکیده [English]

Instead of being unproductive places for economic investment or the concentration of unemployed workers with a multitude of economic, social and environmental problems, cities should become centers of economic and social growth and dynamism in the national framework. However, in order to survive in the world's competitive market, cities must maintain a successful mental image of themselves, or restore the valid mental image of the past, or renew branding by creating new mental images of themselves. This research has been conducted with the aim of evaluating the urban management and defining the brand based on the city of Mashhad. By examining the branding strategies of many cities in the world, it can be said that to what extent this approach can be effective in the minds of residents and travelers in the future, because branding can create positive or negative mental associations in the audience. In this regard, the branding process It can serve as a guide to achieve economic benefits from the city's comparative advantage. The favorable image of Mashhad metropolis in the minds of residents and other people can attract more investors, tourists and immigrants. Also, in order to plan and make appropriate decisions for this city, city managers need a proper understanding of the current image of the city and the factors influencing its formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban management
  • brand
  • strategic management
  • social development
  • urban governance
  • Mashhad