توسعه مدل بازاریابی کارآفرینانه در استارتاپ ها

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی ،واحدقشم،دانشگاه آزاد اسلامی،قشم ،ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

چکیده

تحقیقات در زمینه استارت آپ ها با توجه به رشد بازارهای رقابتی در این بخش، شدت تحولات را در زمینه رقابت، نیاز به شناخت و استفاده به موقع از فرصت ها دریافته، ولی به دلیل عدم وجود مدلی مدرن و مشخص در تحقیقات که راهگشای آنان در این راه باشد، نمی توانند از فرصت های موجود به درستی استفاده کنند. بنابراین ضرورت تدوین مدلی برای شناخت دقیق فرصت ها با رویکرد بازاریابی کارآفرینانه در استارت آپ ها است. پژوهش حاضر به دنبال توسعه مدل بازاریابی کارآفرینانه در استارتاپ ها بوده و از استراتژی داده بنیاد که مشتمل بر کدگذاری باز،محوری،انتخابی است به منظور دستیابی به مدل الگوی پژوهش بهره برده است. روش پژوهش‌ حاضر از نظر هدف، کاربردی، با رویکرد کیفی-اکتشافی و از نظر اجرا با استفاده از تکنیک داده‌بنیاد انجام شده است. ابزار مورد استفاده نیز، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان این حوزه که تعداد آن‌ها با استفاده از نمونه‌گیری گلوله‌برفی هدفمند بر اساس اصل اشباع 31 نفر انتخاب گردید. محقق یافته های پژوهش حاصل از مصاحبه و کدگذاری که شلما 10مقوله اصلی و 20 مقوله فرعی را در شش بخش شامل شرایط علی متشکل از مشتری مداری، سیلستگذاری و آموزش، شرایط زمینه ای متشکل از چیدمان محدودیت کارآفرینانه، شرایط مداخله گر عوامل مدیریتی، شرایط محوری متشکل از جهت گیری کارآفرینانه و نگرش کارآفرینانه، راهبردها متشکل از استراتژی سازمان، تصویر ذهنی و تبلیغات و پیامدها متشکل از مذیت رقابتی (قابل تمایز و نسبی) ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of entrepreneurial marketing model in startups

نویسندگان [English]

  • maryam pour dasht 1
  • Ismail Hasanpour Qoruqchi 2
  • Vahid Makizadeh 3
1 Department of Business Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Business Management Department, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Department of Business Administration, Hormozgan University, Hormozgan, Iran
چکیده [English]

Research in the field of start-ups, due to the growth of competitive markets in this sector, has realized the intensity of changes in the field of competition, the need to recognize and use opportunities in time, but due to the lack of a modern and specific model in research that paves the way for them in In this way, they cannot use the available opportunities properly. Therefore, it is necessary to develop a model to accurately identify opportunities with an entrepreneurial marketing approach in startups. The current research seeks to develop the entrepreneurial marketing model in startups and has used the foundation's data strategy, which includes open, central, and selective coding, in order to achieve the model of the research model. The present research method is applied in terms of purpose, with a qualitative-exploratory approach, and in terms of implementation, it is done using database technique. The tool used is a semi-structured interview with experts in this field, whose number was selected using targeted snowball sampling based on the principle of saturation. The researcher of the research findings from the interviews and coding that Shalma divided 10 main categories and 20 sub-categories into six sections including causal conditions consisting of customer orientation, selection and training, background conditions consisting of the arrangement of entrepreneurial constraints, intervening conditions of managerial factors, central conditions Consisting of entrepreneurial orientation and entrepreneurial attitude, it has presented strategies consisting of organization strategy, mental image and advertising, and consequences consisting of competitive advantage (differentiable and relative).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • entrepreneurial marketing
  • startup
  • Grounded theory