دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-208 

مقاله پژوهشی

بررسی کاربرد اینستاگرام در افزایش فروش محصولات تولیدی

صفحه 1-9

سجاد رحیمی مدیسه؛ آتنا قلی‌پور شهرکی؛ وحید دالوند؛ عاطفه خوش فطرت


مقاله مستخرج از رساله دکتری

آسیب شناسی نظام آموزش و توسعه منابع انسانی از دیدگاه تجاری در بانک سپه

احد زینالی؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی؛ یحیی داداش کریمی؛ نادر بهلولی