دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، فروردین 1400 
طراحی الگوی شاخص های مدیریت کسب و کار در بانک ملی

10.52547/JABM.3.2.16438

رضا حسینی؛ پرویز ساکتی؛ علی بدیع زاده؛ حسن اسماعیل پور