دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تیر 1400 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارائه مدل ارزیابی اخلاق صنایع کوچک و متوسط با استفاده از مدل‌سازی ساختاری-تفسیری

صفحه 151-164

10.52547/JABM.2.2.1012

علی مهدی زاده اشرفی؛ مجید جهانگیر فرد؛ تورج مجیبی؛ نسرین جمالی منفرد


بررسی فقهی و حقوقی ایجاد اسناد بازرگانی با هوش مصنوعی

صفحه 180-194

10.52547/JABM.3.2.1532

مسعود قربانی کندسری؛ مهدی محمدیان امیری؛ علی رضوانی


بررسی نظریه تعدیل قرارداد ها در حقوق ایران و انگلیس

حسن جهانشاهلو؛ وحید قاسمی عهد؛ حمیدرضا علی کرمی