دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، مهر 1400 

مقاله پژوهشی

اعتباریابی مدل مفهومی چابکی استراتژیک در بانک ملی ایران

صفحه 1-14

10.52547/JABM.2.3.1

پرستو محمدکریمی؛ میرعلی سیدنقوی؛ عادل صلواتی


پیش آیندهایی برای انگیزه کارمندان

صفحه 95-109

10.52547/JABM.2.3.95

علیرضا منظری توکلی؛ محمدرضا بهرام زاده؛ سنجر سلاجقه


مقاله مستخرج از رساله دکتری

پیش‌بینی تغییرات نرخ بازار ارز بر مبنای رویکرد مالی رفتاری و مالی کلاسیک با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی

صفحه 170-184

10.52547/JABM.3.2.367618

مرضیه عبدی گلباغی؛ مصطفی هاشمی‌تیله‌نوئی؛ فرشاد فا‌‌ئزی رازی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

شناسایی ابعاد، و مؤلفه‌‌های پذیرش فن‌آوری بیمه با روش داده بنیاد

10.52547/JABM.3.2.2541545

علی پارسامنش؛ هرمز مهرانی؛ شادان وهاب زاده؛ نرگس حسن مرادی