دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، اسفند 1400، صفحه 1-200 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

آثار بیماری های همه گیر بر قراردادهای پیمانکاری EPC و چالش های آن

صفحه 237-244

پیام انصاری مقدم؛ سعید خردمندی؛ خدیجه مرادی