اولویت بررسی مقالات متناسب با شیوه تحقیق

باتوجه به دریافت حجم بسیاری از مقالات و بررسی‌های صورت گرفته در هیئت تحریریه و هیئت داوران، مشخص شد اکثریت مقالات ارسال شده با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری بوده و عملا، روش‌های تحقیق کیفی و نوآورانه در مقالات دیده نمی‌شود که این منجر به تضعیف شاخه علم بازرگانی در کشور خواهد شد، بدین ترتیب طبق صورتجلسه 6 اردیبهشت 1400 هیئت تحریریه، اولویت بررسی و چاپ مقالات به شرح زیر خواهد بود: 

 

نوع مقالهاولویت بررسی
مقاله کیفی-موضوع جدید 1
مقاله کیفی- موضوعات رایج 2
مقاله آمیخته 3
مقالات کمی-Amos 4
مقالات کمی-Lisrel 5
مقالات کمی-Smart PLS 6
مقالات فراتحلیل و مرور سیستماتیک 7

همچنین مقالات با روش های جدید و نوآرانه و میان رشته‌ای که دیدگاه جدیدی را در علم بازرگانی ایجاد می‌کند، خارج از نوبت داوری، به داوران ارسال خواهد شد.

دکتر محمدامین ترابی
جانشین سردبیر