فراخوان مقالات مرتبط با پسا کرونا

احتراما با توجه به قرار گرفتن کسب و کارها و صنایع در دوران پساکرونا، فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی قصد دارد، مقالاتی که در زمینه تجارت و بازرگانی در حوزه پساکرونا است، با اولویت ویژه و مدت زمان داوری کوتاه مدت، مورد بررسی قرار دهد، لذا از همه علاقمندان حوزه بازرگانی، دانشجویان و پژوهشگران رشته های مدیریت، دعوت به عمل می آید آخریت دستاوردهای پژوهشی خود در این زمینه را ارسال نمایند.

 

با آرزوی موفقیت

دکتر محمدامین ترابی

جانشین سردبیر