تغییر عنوان مجله

بدینوسیله در مورخ 1401/07/11 جلسه هیئت تحریریه نشریه، به جهت تخصصی کردن حوزه پژوهشی مجله در امور بازرگانی برای اخذ مجوز وزارت محترم عتف، عنوان مجله از رهیافتی در مدیریت بازرگانی به مدیریت تبلیغات و فروش تغییر پیدا کرد. لذا از همه علاقمندان حوزه تبلیغات و فروش، دعوت به عمل می‌آید آخرین دستاوردهای پژوهشی خود را در این زمینه ، ارسال نمایند.

 

با آرزوی موفقیت

دکتر محمدامین ترابی

جانشین سردبیر