بررسی تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مصرف کننده در ایران با رویکرد فراتحلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

چکیده

از آنجا که رشد پژوهش­های مختلف در حوزه بازاریابی رابطه­مند و نقش آن در وفاداری مصرف کننده، موجب پراکندگی اطلاعات در این حوزه شده است؛ بنابراین انجام پژوهش­های ترکیبی که عصاره پژوهش­های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظامند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش­های انجام شده در حوزه تاثیر بنیان­های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مصرف کننده، با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل CAM2 تعداد 10 پژوهش انجام شده در این حوزه در ایران را مورد بررسی قرار داده است. نتیجه فراتحلیل بنیان­های بازاریابی رابطه­مند (شامل: اعتماد، مدیریت تعارض، مدیریت ارتباطات و تعهد) نشان داد که بنیان­های اعتماد و تعهد، به ترتیب با اندازه اثر­های 456/0 و 406/0 بیشترین تاثیر؛ و بنیان­های مدیریت ارتباطات و مدیریت تعارض، به ترتیب با اندازه اثرهای 320/0 و 308/0 کمترین تاثیر را بر وفاداری مصرف کنندگان ایرانی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Related Marketing Foundations on Consumer Loyalty in Iran With a meta-analysis approach

نویسندگان [English]

  • heshmatollah askari
  • jafar abbaspour
  • mahbobeh rashidi
  • seyyed zaman mousavi mirkalayi
چکیده [English]

Because the growth of various research in the field of relational marketing and its role in consumer loyalty has led to the dissemination of information in this field; Therefore, it is very important to conduct combined research that puts the extract of research conducted in this field in a systematic and scientific way in front of researchers. The aim of this study was to quantify the results of research conducted in the field of the impact of marketing-related foundations on consumer loyalty, using meta-analysis method and comprehensive CAM2 meta-analysis software. 10 studies conducted in this field in Iran. Has set. The meta-analysis of the relationship between relational marketing foundations (including trust, conflict management, communication management, and commitment) showed that trust and commitment foundations were most affected by the size of the effects of 0.456 and 0.406, respectively; And the foundations of communication management and conflict management, with a size of 0.320 and 0.308, respectively, have the least impact on the loyalty of Iranian consumers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relationship Marketing
  • loyalty
  • meta-analysis
  • relationship marketing foundations