اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر اسماعیل کاووسی

مدیریت استاد تمام گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

www.magiran.com/author/profile/449335
ekavousygmail.com

مدیر مسئول

دکتر متینه مقدم

مدیریت بازرگانی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

elmnet.ir/eid/R-0007-6675
matineh_moghaddamyahoo.com

جانشین سردبیر

دکتر محمدامین ترابی

مدیریت بازرگانی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

elmnet.ir/eid/M-0071-7429
torabi628gmail.com
0000-0001-6780-0246

اعضای هیات تحریریه

دکتر میرزا حسن حسینی

مدیریت بازریابی استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

cv.pnu.ac.ir/HomePage/mirzahassan.hosseini
ri.hosseiniyahoo.com

دکتر حسین درگاهی

مدیریت درمان استاد تمام دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پ‍زشکی تهران

hdargahitums.sina.ac.ir

دکتر احمد سرداری

مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه شاهد و سردبیر دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=155
1338sardarigmail.com

دکتر غلامرضا معمارزاده طهران

مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

modabberec.ir/wp-content/uploads/2019/10/CV.Memarzadeh.pdf
gmemargmail.com

دکتر حمیده رشادت جو

دکترای مدیریت آموزش عالی دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

faculty.srbiau.ac.ir/h-reshadatjoo/fa
reshadatjoosrbiau.ac.ir

دکتر حاجیه رجبی فرجاد

مدیریت دولتی دانشیار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

ps.jrl.police.ir/journal/editorial.board?lang=fa
hajieh_rajabiyahoo.com

دکتر صدیقه طوطیان اصفهانی

دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب

b2n.ir/p85643
tootian_iryahoo.com

دکتر عباس خدادادی

مدیریت استراتژیک استادیار دانشگاه ازاد واحد یادگار

abbaskhodadadi.com/about-abbas-khodadadi
khodadadiabbasgmail.com

دکتر ارکیده حامدی

مدیریت بازرگانی استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

b2n.ir/n57430
o-hamedipnu.ac.ir

دکتر سیده معصومه غمخواری

مدیریت بازرگانی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

ghamkharipnu.ac.ir
0000-0001-8396-4363

دکتر محمد احمدی

مدیریت بازرگانی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

b2n.ir/s04231
ahmadi1284gmail.com
0000-0003-2160-4666

دکتر شادان وهاب زاده منشی

مدیریت بازرگانی استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران

faculty.iau-tnb.ac.ir/vahabzadeh/fa
sh_vahabzadehiau-thb.ac.ir

دکتر تحفه قبادی

مدیریت بازرگانی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گنبد کاووس، ایران

b2n.ir/b76095
tohfehghobadi136205gmail.com
0000-0003-3114-9126

دکتر علی اصغری صارم

مدیریت منابع انسانی استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

basu.ac.ir/~a.sarem
a.sarembasu.ac.ir

دکتر احمد رضایی

ریاضی و آمار استادیار، گروه ریاضی و آمار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

a.rezaee70pnu.ac.ir

دکتر حیدر احمدی

مدیریت دولتی استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

research.pgu.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?Id=14
haidarahmadi2003yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر آلبرتو اف.کاوالو

استاد تمام، گروه پژوهشی MBA، دانشکده مدیریت بازرگانی، دانشگاه هاروارد، بوستون، آمریکا

www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=394129
acacalofas.harvard.edu

دکتر آبیحیس ج. آچاریا

مدیریت بازرگانی دانشیار، مدیریت استراتژیک، دانشکده کسب و کار، دانشگاه سنگاپور، سنگاپور

business.smu.edu.sg/faculty/profile/84407/Abhijith-G-ACHARYA
agachariyasmu.edu.sg

دکتر جی. دنگ

مدیریت بازرگانی استادیار، دانشکده مدیریت کسب‌وکار، دانشگاه دالاهو، هالیفاکس، کانادا

www.dal.ca/faculty/management/rsb/faculty-and-staff/our-faculty/qi-deng.html
qidengdal.ca

مشاور آماری

نسرین رسولی

متخصص آمار و مدیریت بازرگانی آماریست و متخصص تحلیل آماری، دانشگاه ارومیه

b2n.ir/s44995
rasouli_nasrinyahoo.com

هدا رشیدی نژاد

آمار گروه آمار و ریاضی، دانشگاه اصفهان، ایران

statistician82gmail.com

دبیر اجرایی

مهندس مریم مقدم

مهندسی دانشگاه بوعلی همدان

maryam_moghaddam98yahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر امیر جبلی

مدیریت بازرگانی دکتری مدیریت بازرگانی و عضو انجمن علمی مدیریت ایران

civilica.com/p/103255
amir.jebelli61gmail.com