اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر اسماعیل کاوسی

استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قیام دشت

ekavousyiauet.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر متینه مقدم

مدیریت بازرگانی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

elmnet.ir/eid/R-0007-6675
matineh_moghaddamyahoo.com
0000-0001-9737-9552

جانشین سردبیر

دکتر محمدامین ترابی

مدیریت بازرگانی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

elmnet.ir/eid/M-0071-7429
torabi628gmail.com
0000-0001-6780-0246

اعضای هیات تحریریه

دکتر یوسف محمدی مقدم

مدیریت منابع انسانی استاد تمام ، گروه مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه علوم انتظامی امین

you_mohammadyahoo.com

دکتر عیسی نخعی کمال آبادی

مدیریت بازرگانی استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

nakhai.iisaiuok.ac.ir

دکتر حسین درگاهی

مدیریت درمان استاد تمام دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پ‍زشکی تهران

hdargahitums.sina.ac.ir

دکتر احمد سرداری

مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه شاهد و سردبیر دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=155
1338sardarishahed.ac.ir

دکتر غلامرضا معمارزاده طهران

مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

modabberec.ir/wp-content/uploads/2019/10/CV.Memarzadeh.pdf
gmemarqiau.ac.ir

دکتر حاجیه رجبی فرجاد

مدیریت دولتی دانشیار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

ps.jrl.police.ir/journal/editorial.board?lang=fa
hajieh_rajabiapu.ac.ir

دکتر علی اصغری صارم

مدیریت منابع انسانی استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

basu.ac.ir/~a.sarem
a.sarembasu.ac.ir

دکتر حیدر احمدی

مدیریت دولتی استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

research.pgu.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?Id=14
haidarahmadi2003pgu.ac.ir

دکتر محمد احمدی

مدیریت بازرگانی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

ahmadi1284pnu.ac.ir

دکتر معصومه غمخواری

مدیریت بازرگانی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

ghamkharipnu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر شادان وهاب زاده منشی

مدیریت بازرگانی استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران

faculty.iau-tnb.ac.ir/vahabzadeh/fa
sh_vahabzadehiau-thb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سعید همایون

مدیریت بازرگانی استاد تمام گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده مطالعات تجاری و اقتصادی، دانشگاه گاول سوئد

saeid.homayounihig.se
0000-0002-2536-0446

دکتر ایرج هشی

مدیریت بازرگانی استاد امریتوس، دانشکده بازرگانی ، دانشگاه استافوردشایر، انگلستان

i.hashistaffsac.uk

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر حمیده رشادت جو

دکترای مدیریت آموزش عالی دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

faculty.srbiau.ac.ir/h-reshadatjoo/fa
reshadatjoosrbiau.ac.ir

دکتر صدیقه طوطیان اصفهانی

دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب

b2n.ir/p85643
tootian_iryahoo.com

دکتر عباس خدادادی

مدیریت استراتژیک استادیار دانشگاه ازاد واحد یادگار

abbaskhodadadi.com/about-abbas-khodadadi
khodadadiabbasgmail.com

دکتر تحفه قبادی

مدیریت بازرگانی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گنبد کاووس، ایران

b2n.ir/b76095
tohfehghobadi136205gmail.com
0000-0003-3114-9126

دکتر ارکیده حامدی

مدیریت بازرگانی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

o-hamedipnu.ac.ir

مشاور آماری

نسرین رسولی

متخصص آمار و مدیریت بازرگانی آماریست و متخصص تحلیل آماری، دانشگاه ارومیه

b2n.ir/s44995
rasouli_nasrinyahoo.com

هدا رشیدی نژاد

آمار گروه آمار و ریاضی، دانشگاه اصفهان، ایران

statistician82gmail.com

دبیر اجرایی

مهندس مریم مقدم

مهندسی دانشگاه بوعلی همدان

maryam_moghaddam98yahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر امیر جبلی

مدیریت بازرگانی دکتری مدیریت بازرگانی و عضو انجمن علمی مدیریت ایران

civilica.com/p/103255
amir.jebelli61gmail.com