اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر اسماعیل کاوسی

استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قیام دشت

ekavousyiauet.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر حیدر احمدی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

research.pgu.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?Id=14
ahmadipgu.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر محمدامین ترابی

دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

elmnet.ir/eid/M-0071-7429
matorabiut.ac.ir
0000-0001-6780-0246

دبیر تخصصی

دکتر متینه مقدم

دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

elmnet.ir/eid/R-0007-6675
matineh_moghaddamyahoo.com
0000-0001-9737-9552

مدیر اجرایی

دکتر ابراهیم رجب پور

استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس

e.rajabpourpgu.ac.ir

مدیر فنی

دکتر احمد قربان پور

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

ghorbanpurpgu.ac.ir

رئیس انجمن

دکتر پرویز درگی

رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران

infodargi.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر طهمورث حسنقلی پوریاسوری

استادتمام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

thyasoriut.ac.ir

دکتر حسن دانایی فرد

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران

hdanaeemodares.ac.ir

دکتر حسین صفری

استاد تمام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

hsafariut.ac.ir

دکتر حسن حیدری

استاد تمام،گروه علوم اقتصادی،دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه،ایران

h.heidariurmia.ac.ir

دکتر یوسف محمدی مقدم

استاد تمام ، گروه مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه علوم انتظامی امین

you_mohammadyahoo.com

دکتر نبی الله دهقان

دانشیار مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران،ایران

drnabidehghangmail.com

دکتر محمدرضا کریمی علویجه

دانشیار، رشته بازاریابی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

mr.karimiatu.ac.ir

دکتر سید یعقوب حسینی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس،بوشهر،ایران

hosseinipgu.ac.ir

دکتر حاجیه رجبی فرجاد

دانشیار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

ps.jrl.police.ir/journal/editorial.board?lang=fa
hajieh_rajabiapu.ac.ir

دکتر غلامرضا معمارزاده طهران

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

modabberec.ir/wp-content/uploads/2019/10/CV.Memarzadeh.pdf
gmemarqiau.ac.ir

دکتر حمیده رشادت جو

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

faculty.srbiau.ac.ir/h-reshadatjoo/fa
reshadatjoosrbiau.ac.ir

دکتر صدیقه طوطیان اصفهانی

دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب

b2n.ir/p85643
tootian_iryahoo.com

دکتر علیرضا کوشکی جهرمی

استادیار،گروه مدیریت دولتی ، هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران ، ایران

koushkieatu.ac.ir

دکتر فرشته امین

استادیار، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،تهران ،ایران

faminut.ac.ir

دکتر جبار باباشاهی

استادیار،دانشکده مدیریت و حسابداری،پردیس فارابی ،قم ،ایران

j.babashahiut.ac.ir

دکتر علی اصغری صارم

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

basu.ac.ir/~a.sarem
a.sarembasu.ac.ir

دکتر تحفه قبادی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گنبد کاووس، ایران

b2n.ir/b76095
tohfehghobadi136205gmail.com
0000-0003-3114-9126

دکتر معصومه غمخواری

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

ghamkharipnu.ac.ir

دکتر شادان وهاب زاده منشی

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران

faculty.iau-tnb.ac.ir/vahabzadeh/fa
sh_vahabzadehiau-thb.ac.ir

دکتر شهرام خلیل نژاد

استادیار،عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ،ایران

sh.khalilnezhadatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سعید همایون

استاد تمام گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده مطالعات تجاری و اقتصادی، دانشگاه گاول سوئد

saeid.homayounihig.se
0000-0002-2536-0446

دکتر ایرج هشی

استاد امریتوس، دانشکده بازرگانی ، دانشگاه استافوردشایر، انگلستان

i.hashistaffsac.uk

مشاور آماری

نسرین رسولی

متخصص آمار و مدیریت بازرگانی آماریست و متخصص تحلیل آماری، دانشگاه ارومیه

b2n.ir/s44995
rasouli_nasrinyahoo.com

هدا رشیدی نژاد

آمار گروه آمار و ریاضی، دانشگاه اصفهان، ایران

statistician82gmail.com