اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر حسن دانایی فرد

استاد تمام گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hdanaee
hdanaeemodares.ac.ir
0000-0003-1805-7323

h-index: 22  

موسس

دکتر سیدرضا سیدجوادین

استاد تمام مرتبه 52 استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/~rjavadin
rjavadinut.ac.ir

h-index: 29  

مدیر مسئول

دکتر حیدر احمدی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

research.pgu.ac.ir/~HAhmadi/
ahmadipgu.ac.ir
0000-0001-7597-7623

h-index: 4  

جانشین سردبیر

دکتر محمدامین ترابی

دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

elmnet.ir/eid/M-0071-7429
matorabiut.ac.ir
0000-0001-6780-0246

h-index: 6  

دبیر تخصصی

دکتر متینه مقدم

دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

elmnet.ir/eid/R-0007-6675
matineh_moghaddamyahoo.com
0000-0001-9737-9552

h-index: 4  

رئیس انجمن

دکتر محمد هادی عسگری

دکترای مدیریت بازرگانی ،بازاریابی بین الملل رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران و استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن ،ایران . رئیس انجمن مدیریت کسب کار ایران

dr_mh_asgariyahoo.com
0000-0002-6905-3587

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

دکتر آرش شاهین

استادتمام گروه مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/shahin
arashshahinhotmail.com
0000-0002-7857-9476

h-index: 36  

دکتر غلامحسین خورشیدی

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375115
ghhossaingmail.com

h-index: 17  

دکتر سعید سعیدا اردکانی

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

yazd.ac.ir/people/saeida
dr.saeidayazd.ac.ir
0000-0001-7106-0340

h-index: 5  

دکتر منصور مومنی

استادتمام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/~mmomeni
mmomeniut.ac.ir
0000-0002-9157-5584

h-index: 20  

دکتر حبیب اله دعائی

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

h.doaeigmail.com
0000-0003-2325-6765

h-index: 5  

دکتر حسن حیدری

استاد تمام،گروه علوم اقتصادی،دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه،ایران

h.heidariurmia.ac.ir
0000-0003-2309-2457

h-index: 6  

دکتر غلامحسین نیکوکار

استادتمام، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

ensani.ir/fa/article/author/33240
ghnikookarchmail.ir

h-index: 7  

دکتر محمود یحیی زاده فر

استادتمام گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

rms.umz.ac.ir/~myahyazadeh/
m.yahyazadehumz.ac.ir
0000-0003-0344-9279

h-index: 11  

دکتر اسماعیل کاووسی

استاد تمام گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

faculty.iau-tnb.ac.ir/kavoosi/fa
ekavousygmail.com
0000-0001-7234-5380

h-index: 21  

دکتر امین رضا کمالیان

استاد تمام گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/kamalian/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
kamalianmgmt.usb.ac.ir

h-index: 17  

دکتر سید یعقوب حسینی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

pgu.ac.ir/fa/faculty/491
hosseinipgu.ac.ir
0000-0002-5615-6501

h-index: 6  

دکتر محمدرضا کریمی علویجه

دانشیار، رشته بازاریابی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

scholar.google.com/citations?user=7hkuFgEAAAAJ&hl=en&oi=ao
mr.karimiatu.ac.ir
0000-0001-9168-0766

h-index: 6  

دکتر زهرا علیپور درویشی

دانشیار، گروه مدیریت ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

faculty.iau-tnb.ac.ir/alipour-darvish/fa
z_alipouriau-tnb.ac.ir
0000-0001-5546-7159

h-index: 5  

دکتر اصغر آقایی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

pmsq.jrl.police.ir/journal/editorial.board#edb342
pudafoospolice.ir
0000-0003-3776-8171

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سید مصطفی رسولی منش

دانشیار گروه علوم اجتماعی و مدیریت، دانشکده هتلداری و گردشگری، دانشگاه تیلور، مالزی

expert.taylors.edu.my/cv/mostafa.rasoolimanesh
mostafa.rasoolimaneshtaylors.edu.my
0000-0001-7138-0280

h-index: 29  

دکتر ایرج هشی

استاد امریتوس، دانشکده بازرگانی ، دانشگاه استافوردشایر، انگلستان

i.hashistaffsac.uk

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید اسماعیل پور

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

research.pgu.ac.ir/~MEsmailpour/
majidesmaeilpourpgu.ac.ir
0000-0003-4297-5247

h-index: 11  

دکتر عبدالمجید مصلح

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

research.pgu.ac.ir/~AMosleh/
moslehpgu.ac.ir
0000-0003-0875-2963

h-index: 6  

دکتر حسین صفری

استاد تمام گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/~hsafari
hsafariut.ac.ir
0000-0003-3776-8171

h-index: 10  

دکتر بهمن حاجی پور

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=391107
b-hajipoursbu.ac.ir
0000-0001-8972-4002

h-index: 7  

مدیر اجرایی

دکتر ابراهیم رجب پور

استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس

e.rajabpourpgu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن فارسیجانی

دانشیار مدیریت، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

scimet.sbu.ac.ir/Hassan_Farsijani
h-farsisbu.ac.ir
0000-0001-6367-959X

h-index: 8  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر نادر سیدامیری

دانشیار گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ent.ut.ac.ir/~nadersa
nadersaut.ac.ir
0000-0003-0220-9062

h-index: 12  

دکتر منوچهر انصاری

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/fa/~mansari
mansariut.ac.ir
0000-0002-5066-2147

h-index: 11  

دکتر نبی الله دهقان

دانشیار مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران،ایران

scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Nabiollah+Dehghan&btnG=
drnabidehghangmail.com
0000-0002-0402-3731

h-index: 6  

دکتر اصغر مشبکی اصفهانی

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/moshabak
moshabakmodares.ac.ir
0000-0002-4365-9089

h-index: 14  

مدیر فنی

دکتر احمد قربان پور

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

ghorbanpurpgu.ac.ir

مشاور آماری

نسرین رسولی

متخصص آمار و مدیریت بازرگانی آماریست و متخصص تحلیل آماری، دانشگاه ارومیه

b2n.ir/s44995
rasouli_nasrinyahoo.com

هدا رشیدی نژاد

آمار گروه آمار و ریاضی، دانشگاه اصفهان، ایران

statistician82gmail.com