بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سهم بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با تشدید رقابت در تجارت وتغییرات سریع فناورانه و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مشتریان ، موفقیت از آن شرکتهایی خواهد بود که قادر باشند به نحو شایسته تری انتظارات وارزش های مورد نظرمشتریان را درک و شناسایی کرده و به نحو مطلوب به آنها پاسخ دهند .یکی از این ارزش ترین داراییهای هر شرکت، ارزش ویژه برند است. شرکتهاییکهاز نظرارزشویژهبرندجایگاهبالاییدرذهنمصرفکنندگاندارند، بهراحتیمیتواننددرمیاندیگر شرکتهادرصنعتمربوطبهخودشان،سودآورترتلقیگردند.ارزش ویژه برند هر سازمان بازتابی از رعایت مسئولیت اجتماعی توسط آن هاست. در این پژوهش، به بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و سهم بازار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سهم بازار رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Relationship Between Corporate Social Responsibility Disclosure And Market Share

نویسندگان [English]

  • hasan habibi machiani
  • mohammad taghipour
  • shahroz parvayi maryan
  • mojtaba karimi
چکیده [English]

By intensifying competition in business and rapid technological change, as well as increasing the power and choice of customers, success will be those companies that will be able to better understand and identify the expectations and values ​​of customers and respond to them in a desirable way. One of the most valuable assets of any company is the brand equity. . Companies that have a high position in the minds of consumers in terms of brand equity can easily be considered more profitable among other companies in their own industry. The brand equity of any organization is a reflection of their commitment to social responsibility. In this study, the relationship between social responsibility disclosure and market share in the Tehran Stock Exchange has been investigated. The results of this study show that there is no significant relationship between disclosure of corporate social responsibility and market share.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stock market
  • Social Responsibility
  • Market Share