شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری مشاغل ایجاد شده توسط کارآفرینان در صندوق کار آفرینی امید استان گیلان با تأکید بر نقش بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بی تردید یکی از بزرگترین دغدغه های مسئولین و تصمیم گیران کلان هر کشوری وضعیت اقتصادی آن کشور است. کسب و کارهای خرد یکی از عوامل مهم اشتغال زایی و راهی به سوی ایجاد کار آفرینی به شمار می روند. در کشورهای در حال توسعه، شرکتهای خرد در جهت اشتغال زایی و توزیع درآمد نقش قابل توجهی ایفا می کنند.همچنین آنها نقش بسیار مهمی در ایجاد فرصت شغلی برای افراد جامعه داشته و سهم بالایی از اشتغال را در دست دارند .هدف این تحقیق شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر بر  پایداری مشاغل ایجاد شده توسط صندوق کار آفرینی امید استان گیلان و بررسی نقش بیمه در پایداری کسب و کارهای ایجاد شده توسط صندوق کار آفرینی امید استان گیلان می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد 35 نفر از خبرگان و کارآفرینان برتر صندوق کارآفرینی امید استان گیلان می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف اکتشافی و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش برای شناسائی مهمترین معیارهای مطالعه از ادبیات پژوهش استفاده شده است. برای تعیین اولویت معیارهای تحقیق حاضر از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و مدل تحلیل سلسله‌مراتبی فازی استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده های بدست آمده از کدنویسی بیسیک در محیط اکسل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل داخلی در مقایسه با عوامل خارجی از الویت بیشتری در پایداری مشاغل برخوردارند. همچنین مولفه تجربه شغلی، آورده اولیه، سن کارآفرین، مهارت نیروی انسانی،وضعیت ثبتی کسب و کار، بازار، بیمه، تسهیلات بانکی کم بهره، مهارت مدیریتی و تحصیلات مرتبط جزء ده اولویت پایداری مشاغل می باشند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the factors affecting the sustainability of jobs created by entrepreneurs in Omid Entrepreneurship Fund of Guilan Province with emphasis on the role of insurance

نویسندگان [English]

  • mohammad taleghani
  • adel hasan zadeh
  • elham farzanfar
چکیده [English]

Undoubtedly, the biggest concern of authorities and decision-makers in any country is macro-economic situation of the country.. Micro-businesses are a way to create an important factor for employment and entrepreneurship. In developing countries, micro firms to employment generation and income distribution play a considerable role. They also play an important role in creating more job opportunities for the population and have a high proportion of employment in their hands. The aim of this research is to identify internal and external factors affecting the sustainability of jobs created by the karafarini omid cash of gilan and the role of insurance in the stability of the business is generated by the karafarini omid cash of gilan. The research statistical society is consist of 35 experts and top entrepreneurs omid entrepreneurial fund Gilan Province. Due to the exploratory study and based on the nature and purpose, is a descriptive of the survey research. In this study to identify the most important criteria is used Research literature. to determine the priority of this study is used Multi-criteria decision-making models & fuzzy hierarchical analysis model .To analyze the obtained data is used Basic code in Microsoft Excel. The results show that internal factors than external factors have more priority on the stability of their jobs. Also The job experience, Raw material, the age of the entrepreneur, skill of human resources, business registration status, market, insurance, banking facilities, low productivity, management skills and Related Education are the ten constant priority for jobs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small Business
  • Fuzzy hierarchical analysis
  • Entrepreneurship