بررسی آثار کرونا بر گرایش به خرید اینترنتی با تاکید بر نقش تصویر شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد عجب شیر

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

3 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران،تهران ،ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد عجب شیر، عجب شیر ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر کرونا بر گرایش به خرید اینترنتی با تاکید بر نقش تصویر شرکت با استفاده از روش تحلیل عاملی پرداخته است. تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و  از نظر زمان مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افرادی است که در شهر تبریز، از سایت های اینترنتی و شبکه های مجازی جهت خرید استفاده نموده اند، می باشند.لذا با استفاده از فرمول کوکران ویژه جامعه نامشخص حجم نمونه آماری برابر 384 انتخاب گردیده است.ابزار اندازه­گیری در این تحقیق پرسش­نامه تمایل به خرید اینترنتی بر مبنای تحقیقات ریشن و همکاران(2017) گه دارای شش گویه ویژگی کالا، فرآیند خرید، فرایند پرداخت، زمان ارسال کالا، ریسک خرید و عوامل محیطی است و پرسش نامه آگاهی از تصویر شرکت اندرسون(2009) می­باشد. همچنین به منظور سنجش آثار بیماری کرونا در افراد از پرسش نامه 6 گویه ای استفاده شده است. در ادامه به منظور گردآوری داده­های مورد نیاز نیز از روش نمونه­گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در این تحقیق برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از روش تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار اموس استفاده شده است. با توجه به یافته­های تحقیق آثار بیماری کرونا بر تمایل به خرید اینترنتی و همه متغیر­های آن(ویژگی کالا، فرآیند خرید، فرایند پرداخت، زمان ارسال، ریسک خرید و عوامل محیطی) تاثیر دارد. همچنین نتایج دیگر تحقیق نشان داد که تصویر شرکت بر رابطه بین بحران کرونا و گرایش به خرید اینترنتی تاثیر مستقیمی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining The Effects Of Corona On The Tendency To Buy Online With Emphasis On The Role Of The Company's Image

نویسندگان [English]

  • hossein ghare beiglo 1
  • seyyed zaman mousavi mirkalayi 2
  • ali mohammadimehr 3
  • jaber khodayi sorkhanlo 4
چکیده [English]

 
The present study investigates the effect of Corona on the tendency to buy online by emphasizing the role of the company's image using factor analysis. The present study is a descriptive-analytical study in terms of the purpose of an applied research and in terms of cross-sectional time. The statistical population of this study includes all people who have used internet sites and virtual networks to purchase in the city of Tabriz. Therefore, using the Cochran's formula for the uncertain community, the statistical sample size of 384 has been selected. . Measurement tool in this research is the willingness to buy online questionnaire based on research by Rishen et al. (2017) which has six items: product characteristics, purchasing process, payment process, shipping time, purchasing risk and environmental factors, and knowledge questionnaire. From the image of Anderson Company (2009). A 6-item questionnaire was also used to assess the effects of coronary heart disease in individuals. Then, in order to collect the required data, a simple random sampling method has been used. . In this study, to investigate the relationships between research variables, the method of confirmatory factor analysis using Amos software has been used. According to the research findings, the effects of coronary heart disease affect the desire to buy online and all its variables (product characteristics, purchase process, payment process, delivery time, purchase risk and environmental factors). Other research also showed that the company's image has a direct effect on the relationship between the corona crisis and the tendency to shop online.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronary Heart Disease
  • the tendency to shop online
  • company image