تأثیر هنرآفرینی شغلی بر رضایت بیماران: با تأکید بر نقش میانجی کیفیت خدمات سلامت.مورد مطالعه بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

چکیده

امروزه سرعت تغییرات در شیوه مدیریت؛ تمامی کسب‌وکارها را درگیر نموده است. این تغییرات؛ محصول/خدمت، شیوه خدمت‌رسانی به مشتری و رفتار مصرف‌کننده را شامل می‌شود. این حقیقت را باید پذیرفت که مشتری بقا و رشد یک کسب‌وکار را ضمانت می‌کند. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از دو گروه: گروه اوّل بیماران دریافت‌کننده خدمات سلامت از بیمارستان شهدای خلیج فارس و گروه دوّم کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس که به بیماران، خدمات درمانی ارائه می‌دهند، می‌باشد. تعداد جامعه آماری گروه اوّل به علت بزرگ بودن آن، نامحدود و تعداد جامعه آماری گروه دوّم، بالغ بر هزار نفر می‌باشند که 304 نفر از آنان به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. جهت بررسی پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ و جهت سنجش روایی ابزار گردآوری داده‌های پژوهش، از روایی محتوا استفاده شد. همچنین، به جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که متغیر هنرآفرینی شغلی بر رضایت بیمار و کیفیت خدمات سلامت؛ و متغیر کیفیت خدمات سلامت بر رضایت بیمار تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیر کیفیت خدمات سلامت نقش میانجی‌گری مثبت در رابطه بین هنرآفرینی شغلی و رضایت بیمار را ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Job Crafting on Patients Satisfaction: with The Role of Moderate of Quality of Health Services (Case Study: Persian Gulf Hospital in Bushehr)

نویسندگان [English]

 • farzaneh mashayekhi 1
 • EBRAHIM Rajabpour 2
 • Heydar Ahmadi 3
 • majid esmaeilpour 4
1 MSc. Student of Marketing Management, Department of Business Administration, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
2 Assistant professor, management of administration, Persian goulf university, bushehr, iran
3 Assistant Prof, Department of Business Administration, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
4 Associate Prof, Department of Business Administration, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

today the speed of changes in dispensation have involved all businesses. these changes include product/service, customer services, and consumer behavior. so the present research has examined the effects of job crafting with mediation health services on patient satisfaction. statistical population of the present research consists of two groups: the first group is the recipient of health services of Persian Gulf Martyrs Hospital and the second group of doctors, nurses, services staff, and employees of Persian Gulf Martyrs Hospital that provide medical and health services. to assess the variables of the study, a questionnaire was used. The statistical population of the second group passed 1000 people and 304 of them answered the questionnaire.the research method according to the nature of the research is descriptive-survey research. Cronbach's alpha coefficient was used to evaluate the reliability of the questionnaire questions that evaluate were obtained 888/0 for the job crafting questionnaire and content validity was used to measure the validity of the research data collection tool. the Questionnaire was the tool for collecting data in this research and Smart PLS software was used to test hypotheses.results of structural equations showed that the job crafting variable has positive and significant effects on patient satisfaction and health quality, and the health quality variable has positive and significant on patient satisfaction. Health quality variable plays a positive mediating role in the relationship between job crafting and patient satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Care Centre
 • Health Quality Services
 • Human Capital
 • Job Crafting
 • Patient Satisfaction

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401
 • تاریخ دریافت: 05 مهر 1401
 • تاریخ پذیرش: 06 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 07 مهر 1401