تأثیر سبک رهبری سازمانی بر اثربخشی کارکنان با نقش میانجی عدالت سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه مدیریت آموزش عالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: نیروی انسانی در هر سازمانی باعث اثربخشی و کارآمدی سازمان می باشد. به کارگیری نیروی انسانی کارآمد و برقراری عدالت سازمانی، نیازمند وجود رهبران شایسته و استفاده از سبک رهبری موثر است تا بتواند اثربخشی کارکنان را افزایش و درنهایت کارایی و عدالت سازمانی را ارتقا ببخشد. هدف از نگارش این مقاله بررسی سبک رهبری سازمانی بر اثربخشی کارکنان با تبیین نقش میانجی عدالت سازمانی است .
روش بررسی: روش انجام این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه‌‌ی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال می‌باشند که در حال حاضر تعداد 420 نفر از کارکنان را شامل می‌شود؛ همچنین تعداد 201 نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه‌گیری کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد سبک رهبری سازمانی و عدالت سازمانی مراد اوبریچ و همکاران (2021) و اثربخشی کارکنان طاهره و همکاران (2012) به صورت تصادفی ساده استفاده و توزیع و در انجام آن از تکنیک‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون‌های رگرسیون چندگانه، تحلیل عاملی، روش معادلات ساختاری و آزمون سوبل و برای اجرای عملیات اقتصاد سنجی نیز از نرم‌افزار Smart Pls2 استفاده می‌گردد.
یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری نشان دادند رابطه مستقیم بین سبک رهبری و اثربخشی کارکنان وجود دارد همچنین سبک رهبری سازمانی از طریق متغیر میانجی عدالت سازمانی بر اثربخشی کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد . نتایج نشان دادند فرضیه های پژوهش در سطح معنا داری رابطه سبک رهبری سازمانی و عدالت سازمانی (7.12) و سبک رهبری سازمانی و اثربخشی کارکنان (2.73) و عدالت سازمانی و اثربخشی کارکنان (2.68) تایید شدند .
پیشنهادات : با انتخاب سبک رهبری مناسب با سازمانهای آموزشی و توجه به عدالت سازمانی از جمله سطح پرداخت عادلانه حقوق، افزایش پاداش ها بر اساس عملکرد کارکنان، مشارکت کارکنان در تصمیمات و مقدم دانستن اثربخشی بر کارایی کارکنان از منابع انسانی که سرمایه های اصلی سازمان هستند بهره مند شوند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of organizational leadership style on employee effectiveness with the mediating role of organizational justice (Case study: Islamic Azad University, North Tehran Branch)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Moazzami 1
  • Beheshteh Fazlali 2
1 , Department of Higher Education Management, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Higher Education Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Context and purpose: Human power in any organization causes the effectiveness and efficiency of the organization. Employing efficient human resources and establishing organizational justice requires the presence of competent leaders and the use of an effective leadership style in order to increase the effectiveness of employees and ultimately improve organizational efficiency and justice. The purpose of writing this article is to investigate organizational leadership style on the effectiveness of employees by explaining the mediating role of organizational justice..
Research method: The method of conducting this research is practical in terms of its purpose and descriptive in terms of data collection, the statistical population includes all the employees of the Islamic Azad University, North Tehran Branch, which currently includes 420 staff. Also, 201 employees were selected as a statistical sample using Cochran sampling method. In this study, to collect data, the standard questionnaires of organizational leadership style and organizational justice of Murad Obrich et al. (2021) and the effectiveness of Tahereh et al. (2012) employees were used and distributed randomly and in doing so the technique Descriptive and inferential statistics have been used. Multiple regression tests, factor analysis, structural equation method and Sobel test are used to analyze the data and Smart Pls 2 software is used to perform econometric operations.
Findings&Conclusion: The results of data analysis from the structural equation model showed that there is a direct relationship between leadership style and employee effectiveness, and organizational leadership style has a positive and significant effect on employee effectiveness through the mediating variable of organizational justice. The results showed that the research hypotheses were confirmed at the significant level of the relationship between organizational leadership style and organizational justice (7.12), organizational leadership style and employee effectiveness (2.73), and organizational justice and employee effectiveness (2.68).
Suggestions: By choosing the appropriate leadership style for educational organizations and paying attention to organizational justice, including the level of fair payment of salaries, increasing rewards based on employee performance, employee participation in decisions, and prioritizing the effectiveness of employee efficiency from human resources, which are the main assets of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational leadership style
  • employee effectiveness
  • organizational justice