بررسی تأثیر بازاریابی الکترونیکی هوشمند بر قصد خرید تجاری (B2B) در منطقه خاورمیانه با نقش میانجی کارآفرینی الکترونیکی در دوران پسا کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرقدس، ایران

چکیده

اینترنت و شکل‌گیری رسانه‌های اجتماعی آنلاین، زیرساخت مناسبی برای روابط جمعی ایجاد نموده است. با گسترش فضاهای مجازی و کاربران اینترنتی بسیاری از صاحب‌نظران بازاریابی، اجتماعات مجازی را به‌عنوان فرصت برای شناساندن محصولات و خدمات شرکت‌ها معرفی کرده‌اند علیرغم بحران‌های اقتصادی ناشی از جهانی‌شدن بازارها و فشار رقابت، کسب‌وکارهای آنلاین در دنیا روزبه‌روز گسترش می‌یابند و بستر فناوری اینترنت راه‌اندازی و ایجاد آن را ساده‌تر و سریع‌تر نموده است بازاریابی الکترونیک هوشمند راه و روش جدید کسب‌وکار، به‌صورت الکترونیکی و با استفاده از شبکه‌ها و اینترنت است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی الکترونیکی هوشمند بر قصدخریدتجاری (B2B) با میانجی‌گری کارآفرینی الکترونیک است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان شرکت‏های B2B (گروه صنعتی گلرنگ) در خاورمیانه هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به دست آمد که به صورت نمونه‌گیری تصادفی- ساده انتخاب شدند. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم‌افزار‌های Spss و warp-Pls استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بازاریابی الکترونیکی هوشمند بر قصد خرید تجاری با نقش میانجی کارآفرینی الکترونیکی تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of smart e-marketing on business purchase intention (B2B) in the Middle East region with the mediating role of e-entrepreneurship in the post-corona era

نویسندگان [English]

  • Alireza Rousta
  • morteza jafari zare
  • Rahele Beiranvand
Department of Business Management, Shahr Quds Branch, Islamic Azad University, Shahr Quds, Iran
چکیده [English]

Abstract: Despite the economic crises caused by the globalization of markets and the pressure of competition, online businesses in the world are expanding day by day, and the Internet technology platform has made it easier and faster to launch and create it. Smart electronic marketing is a new way of doing business, electronically and using networks. And the Internet. The purpose of this research is to investigate the effect of smart e-marketing on business purchase intention (B2B) with the mediation of e-entrepreneurship. The statistical population of this research is the customers of B2B companies (Golrang Industrial Group) in the Middle East. The sample size was obtained using Cochran's formula of 384 people who were selected by simple random sampling. This research is practical in nature and descriptive-correlation in terms of method. In this research, Spss and Warp-PLS software were used for data analysis. The results of this research showed that smart e-marketing has a significant effect on commercial purchase intention with the mediating role of e-entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart marketing
  • purchase intention
  • e-entrepreneurship
  • e-business