تدوین مدل توسعه فردی- تجاری کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی ، دانشکده منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت، واحد الکترونیکی،دانشگاه آزاد اسلامی تهران ، ایران

چکیده

توسعه دانش و مهارت در زمینه مورد علاقه، یکی از اصلی‌ترین گام‌ها برای بهسازی نیروی انسانی است. برنامه‌ریزی توسعه فردی- تجاری به افراد کمک می‌کند تا بر اساس خروجی‌های حاصل از مدل تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شخصی بتوانند نیازهای خود را برای ارتقای دانش و مهارت‌های شغلی شناسایی کنند و روی آنها برنامه‌ریزی مناسب نمایند. توان بخشیدن به فرایندهای عملیاتی و نیروهای انسانی در سازمان برای بالابردن کیفیت عملکرد، لازمه توسعه و تحول سازمانی است. مهمترین عامل این تغییر و تحول، بلوغ رفتاری در سطوح فردی و گروهی است که هدایت عالمانه و علمی آن، افزایش بهره‌وری در عملکرد را به همراه خواهد داشت. هدف از انجام این تحقیق، تدوین مدل توسعه فردی- تجاری کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش پژوهش، کیفی می‌باشد..داده‌های بخش کیفی به کمک مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع‌آوری شد. در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق، گردآوری اطلاعات نیز از طریق منابع کتابخانه‌ای، مقالات و نیز شبکه جهانی ارتباطات (اینترنت) انجام شد. در بخش کیفی، جامعه پژوهش شامل مدیران ارشد و نخبگان سازمانی بود. در پژوهش کیفی تعداد نمونه بر اساس اصل اشباع نظری تعیین شد؛ یعنی زمانی جمع‌آوری داده‌ها متوقف می‌شود که اطلاعات یا داده‌های جدیدی مرتبط با موضوعِ مورد مطالعه به دست نیاید. نتایج نشان داد نتایج مصاحبه با خبرگان منطقه آزاد اروند نشان داد که عوامل علی موثر بر توسعه فردی- تجاری کارکنان در سه مولفه انگیزش کارکنان، دانش محوری و عوامل فردی تقسییم بندی می‌شوند. همچنین، خودکارآمدی، مهارت فناوری، مهارت ارتباطی و مهارت کار تیمی از مولفه‌های مقوله محوری محسوب می‌شوند. شرایط زمینه‌ای در موئلفه‌هایی همچون روابط فردی، زیرساخت یادگیری، مدریت منابع انسانی و شایسته سالاری احصا گردید. عوامل مداخله‌گر در سه مولفه عدالت محوری، ارزیابی عملکرد و مشارکت کارکنان خلاصه شدند. نتایج نشان داد راهبردها و پیامدهای موثر بر توسعه فردی- تجاری کارکنان در مولفه‌هایی همانند راهبردهای فردی و سازمانی قابل توصیف می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a personal-business development model for the staff of the Arvand Free Zone Organization

نویسندگان [English]

  • hajieh rajabi farjad 1
  • mona halvaei 2
1 Associate Professor, Department of Human Resource Management, Faculty of Organizational Resources, Amin Police Universitys, Tehran, Iran
2 Master's degree, Public Administration, Faculty of Management, Electronic Unit, Islamic Azad University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Developing knowledge and skills in the field of interest is one of the main steps to improve human resources. Personal-commercial development planning helps people to identify their needs for improving knowledge and job skills based on the results of the analysis model of personal strengths, weaknesses, opportunities and threats, and plan on them. to suit Empowering operational processes and human forces in the organization to increase the quality of performance is a requirement for organizational development and transformation. The most important factor of this change and development is behavioral maturity at the individual and group levels, which scientific and scientific guidance will increase productivity in performance. The purpose of this research was to develop a personal-business development model for Arvand Free Zone Organization employees. The current research is qualitative in terms of purpose, application and research method. The data of the qualitative part was collected with the help of semi-structured interviews. In the field of theoretical foundations and research literature, information was collected through library resources, articles, and the global communication network (Internet). In the qualitative part, the research community included senior managers and organizational elites. In qualitative research, the number of samples was determined based on the principle of theoretical saturation; That is, data collection is stopped when new information or data related to the subject of study is not obtained. The results showed that the results of interviews with Arvand Free Zone experts showed that the causal factors affecting the personal-commercial development of employees are divided into three components: employee motivation, knowledge-based and individual factors. Also, self-efficacy, technology skill, communication skill and team work skill are considered as the components of the core category. Background conditions were counted in factors such as personal relationships, learning infrastructure, human resource management and meritocracy. The intervening factors were summarized in three components of fairness, performance evaluation and employee participation. The results showed that the effective strategies and consequences on the personal-commercial development of employees can be described in components such as individual and organizational strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal-business development of employees
  • employee motivation
  • justice-oriented and meritocracy