بررسی نقش شورای رقابت در توسعه حقوق مالکیت فکری محصولات تجاری

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه حقوق،واحد قشم ، دانشگاه آزاداسلامی ،قشم،ایران

2 استادیار حقوق اقتصادی تطبیقی ،گروه حقوق دانشگاه هرمزگان

3 استادیار گروه حقوق

چکیده

حقوق مالکیت معنوی یا فکری، حقوق اموالی است که دارای ارزش اقتصادی دادوستد هستند، ولی موضوع آن‌ها شیء معین مادی نیست. بر اساس بند «ج» ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت علوم در خصوص ارزیابی و تائید اختراعات و همچنین ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه، این دستگاه دارای وظایفی در این قلمرو است . پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی-تحلیلی و به‌صورت پیمایشی می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش شورای رقابت در توسعه حقوق مالکیت فکری بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان شورای رقابت شهر تهران بوده که تعداد 50 نفر بر اساس جدول مورگان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه‌ها به‌صورت تصادفی بین آن‌ها توزیع شد. روایی سؤالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان تائید شد و پایایی سؤالات پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ 79/0 محاسبه شد. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده‌شده است. نتایج حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن توزیع داده‌ها را نشان داد لذا جهت بررسی فرضیه‌های پژوهش از آزمون پارامتریک t استودنت استفاده‌شده است. نتایج حاکی از آن بود که شورای رقابت با سطح اطمینان 95% و سطح معناداری p<0.01 در توسعه حقوق مالکیت فکری نقش دارد. این مقاله با استفاده از روش تحقیق میدانی، برگزاری جلسات هم‌اندیشی و گفت‌وگوهای کارشناسی با خبرگان و صاحب‌نظران حوزه رقابت و انحصار و اعضای شورای رقابت، نقش شورای رقابت در توسعه حقوق مالکیت فکری مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار داده‌ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the role of competition council in the development of intellectual property rights of commercial products

نویسندگان [English]

  • kazem khorshidi 1
  • Mohammad sadeghie 2
  • rajabzadeh rajabzade 3
1 Department of Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Assistant Professor of Comparative Economic Law, Hormozgan University Law Department
3 Assistant Professor of Law
چکیده [English]

Intellectual property rights are property rights that have the economic value of a trade, but are not subject to a specific material object. Pursuant to Article 2 (c) of the Law on Objectives and Duties of the Ministry of Science regarding the evaluation and certification of inventions, as well as Article 45 of the Fourth Development Plan Law, this body has duties in this area. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of survey method. The purpose of this study was to investigate the role of the Competition Council in the development of intellectual property rights. The statistical population of the present study was the experts of Tehran Competition Council that 50 people were selected as a sample based on Morgan table and the questionnaires were randomly distributed among them. The validity of the questionnaire questions was confirmed by professors and experts and the reliability of the questionnaire questions was calculated by Cronbach's alpha test of 0.79. In this study, SPSS software was used to analyze the data. The results of Kolmogorov-Smirnov test showed that the data distribution was normal, so the student's parametric t-test was used to test the research hypotheses. The results showed that the Competition Council with a 95% confidence level and a significant level of p <0.01 is involved in the development of intellectual property rights. This article analyzes the role of the Competition Council in the development of intellectual property rights, using the field research method, holding symposiums and expert discussions with experts and experts in the field of competition and monopoly, and members of the Competition Council.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Property
  • Competition Council
  • Development