طراحی الگوی پارادایمی سرگردانی مشتریان در انتخاب برند با تمرکز بر ارزش ادراک شده از خدمات: کاربرد رویکرد داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد گروه گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سردرگمی مصرف‌کننده یک حالت ذهنی منفی است که در آن مصرف‌کنندگان فاقد قدرت تصمیم‌گیری درست در انتخاب خدمات و محصولات ارائه شده در بازارها می‌شوند. خریداران ممکن است به هنگام انتخاب برند و مقایسه محصولات از لحاظ کیفیت و قیمت دچار سردرگمی شوند. در ادبیات بازاریابی سه نوع سردرگمی شامل سردرگمی شباهتی، اضافی و ابهامی وجود دارد. هدف این پژوهش کیفی طراحی الگویی است که بر اساس آن بتوان سرگردانی مشتریان در انتخاب برند با تمرکز بر ارزش ادراک شده را تبیین نمود. برای این منظور، برای شناخت مؤلفه‌های سرگردانی مشتریان و ارزش ادراک شده از خدمات از رویکرد داده بنیاد استفاده شد. ابزار جمع‌آوری داده‌های موردنیاز، پرسشنامه و مصاحبه عمیق با بیست و سه مدیر بانک خصوصی و دولتی در شهر اهواز بوده که محقق با آنها به اشباع نظری رسیده است. بر این اساس، نتایج تحقیق حاضر در قالب یک مدل در شش بعد اصلی شامل تبلیغات خدمات بانک، ارزش ادراک شده از خدمات، شهرت برند بانک، ابهام در ارائه خدمات، سردرگمی مشتری و خوش نامی بانک در تنوع عرضه محصول و بیست و چهار بعد فرعی ارائه شد. نتایج نشان داد که ارزش ادراک شده خوب و مثبت از دریافت خدمات بانک می‌تواند تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش سردرگمی مشتریان در انتخاب بانک داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a paradigm model of customers' wandering in choosing a brand with a focus on the perceived value of services: application of the foundational data approach

نویسندگان [English]

  • Reza Arvish 1
  • Hamidreza Saeidnia 2
  • Hormoz Mehrani 3
  • Esmaeil Kavousi 4
1 Ph.D student in Business Administration, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Business Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Management and Cultural Planning, Faculty of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Consumer confusion is a negative state of mind in which consumers lack the power to make the right decision in choosing services and products offered in the markets. Buyers may get confused when choosing a brand and comparing products in terms of quality and price. In the marketing literature, there are three types of confusion, including confusion of similarity, redundancy and ambiguity. The purpose of this qualitative research is to design a model based on which customers' confusion in choosing a brand can be explained by focusing on perceived value. For this purpose, the Foundation's data approach was used to understand the components of customer wandering and the perceived value of services. The tools for collecting the required data were questionnaires and in-depth interviews with twenty-three private and public bank managers in Ahvaz city, with whom the researcher reached theoretical saturation. Based on this, the results of the present research in the form of a model in six main dimensions including advertising of bank services, perceived value of services, bank brand reputation, ambiguity in service provision, customer confusion and bank reputation in the variety of product offerings and twenty four dimensions. A sub was provided. The results showed that the good and positive perceived value of receiving bank services can have a positive and significant effect on reducing the confusion of customers in choosing a bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation
  • customer churn
  • brand choice
  • perceived value
  • foundational data