دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، اسفند 1400، صفحه 1-200 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیل حقوق تجارت ممتاز دریایی در پرداخت اجرت و پاداش نجات دریایی

10.52547/JABM.3.2.254125

کبری شهبازی؛ سعید خردمندی؛ جواد پورکرمی