نویسنده = فائزه خسروپوربیات
مهارت های مدیران مالی در کنترل ارزش سهام شرکتی

دوره 2، شماره 4، دی 1402

BUMARA.3.2.15564.35836.66987

فائزه خسروپوربیات؛ اصغر حسینی کلاته