اهداف و چشم انداز

به دلیل ماهیت میان رشته ای علم قیمت گذاری، اهداف و اسکوپ این نشریه در موضوعات زیر قرار میگیرد:

 

مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی

اهداف

 • نشر یافته‌های پژوهشی جدید در زمینه قیمت گذاری در بازاریابی صنعتی
 • تبادل دانش و تجربیات بین محققان، مدیران و متخصصان حوزه قیمت گذاری
 • ارتقای سطح دانش و مهارت‌های قیمت گذاری در میان مدیران و متخصصان بازاریابی

اسکوپ

 • تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه قیمت گذاری در بازاریابی صنعتی
 • بررسی عوامل موثر بر قیمت گذاری، از جمله:
  • ارزش محصول
  • هزینه‌های تولید و توزیع
  • رقابت
  • تقاضا
 • روش‌های قیمت گذاری، از جمله:
  • قیمت گذاری مبتنی بر هزینه
  • قیمت گذاری مبتنی بر ارزش
  • قیمت گذاری رقابتی
 • کاربردهای قیمت گذاری، از جمله:
  • قیمت گذاری محصولات و خدمات
  • قیمت گذاری خدمات بازاریابی
  • قیمت گذاری محصولات و خدمات دیجیتال

مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک

اهداف

 • بررسی نقش قیمت گذاری در استراتژی کسب و کار
 • تحلیل تاثیر قیمت گذاری بر عملکرد سازمان
 • توسعه رویکردهای نوین قیمت گذاری در راستای تحقق اهداف استراتژیک

اسکوپ

 • تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه قیمت گذاری در استراتژی کسب و کار
 • بررسی عوامل موثر بر قیمت گذاری استراتژیک، از جمله:
  • اهداف سازمان
  • مزیت رقابتی
  • سهم بازار
  • چرخه عمر محصول
 • روش‌های قیمت گذاری استراتژیک، از جمله:
  • قیمت گذاری مبتنی بر ارزش
  • قیمت گذاری مبتنی بر رقابت
  • قیمت گذاری مبتنی بر هدف
 • کاربردهای قیمت گذاری استراتژیک، از جمله:
  • قیمت گذاری محصولات و خدمات جدید
  • قیمت گذاری محصولات و خدمات در بازارهای جدید
  • قیمت گذاری محصولات و خدمات در شرایط اقتصادی نامساعد

حسابداری

اهداف

 • ارائه روش‌های حسابداری قیمت گذاری
 • تحلیل اطلاعات قیمت گذاری
 • بهبود تصمیم‌گیری‌های قیمت گذاری

اسکوپ

 • تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه حسابداری قیمت گذاری
 • بررسی موضوعاتی از جمله:
  • حسابداری قیمت تمام شده
  • حسابداری قیمت گذاری محصولات و خدمات
  • حسابداری قیمت گذاری دارایی‌ها
 • کاربردهای حسابداری قیمت گذاری، از جمله:
  • تعیین قیمت تمام شده محصولات و خدمات
  • ارزیابی عملکرد مالی سازمان
  • تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری

مدیریت مالی

اهداف

 • بررسی نقش قیمت گذاری در مدیریت مالی
 • تحلیل تاثیر قیمت گذاری بر جریان‌های نقدی سازمان
 • توسعه رویکردهای نوین قیمت گذاری در راستای بهبود عملکرد مالی

اسکوپ

 • تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه قیمت گذاری در مدیریت مالی
 • بررسی عوامل موثر بر قیمت گذاری مالی، از جمله:
  • هزینه‌های مالی
  • جریان‌های نقدی
  • ریسک
 • روش‌های قیمت گذاری مالی، از جمله:
  • قیمت گذاری مبتنی بر جریان نقدی
  • قیمت گذاری مبتنی بر ریسک
 • کاربردهای قیمت گذاری مالی، از جمله:
  • قیمت گذاری محصولات و خدمات مالی
  • قیمت گذاری دارایی‌های مالی
  • قیمت گذاری اوراق بهادار

اقتصاد

اهداف

 • ارائه چارچوب‌های نظری قیمت گذاری
 • تحلیل رفتار قیمت در بازارها
 • توسعه سیاست‌های قیمت گذاری

اسکوپ

 • تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه اقتصاد قیمت گذاری
 • بررسی موضوعاتی از جمله:
  • نظریه قیمت گذاری
  • بازاریابی صنعتی
  • سیاست‌های قیمت گذاری
 • کاربردهای اقتصاد قیمت گذاری، از جمله:
  • تنظیم قیمت
  • سیاست‌های رقابتی
  • سیاست‌های حمایت از مصرف‌کنندگان