داوران

داوران سال 1401
نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان ایمیل
دکتر مانی آرمان  مدیریت بازرگانی استادیار دانشگاه خلیج فارس arman@pgu.ac.ir
طهمورث حسنقلی پور یاسورب مدیریت بازرگانی استاد دانشگاه تهران thyasory@ut.ac.ir
دکتر حسین صفری مدیریت بازرگانی استاد تمام دانشگاه تهران hsafari@ut.ac.ir
دکتر حیدر احمدی مدیریت بازرگانی استادیار دانشگاه خلیج فارس ahmadi@pgu.ac.ir
دکتر سیدرضا سیدجوادین مدیریت بازرگانی استاد تمام دانشگاه تهران Rjavadin@ut.ac.ir
دکتر مجید اسماعیل پور  مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه خلیج فارس majidesmaeilpour@pgu.ac.ir
دکتر محمد امین ترابی مدیریت بازرگانی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران matorabi@ut.ac.ir
دکتر منیژه بحرینی زاد  مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه خلیج فارس Mbahrainizadeh@pgu.ac.ir
دکتر محمد هادی عسگری مدیریت کسب کار استادیار گروه مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی تنکابن dr_mh_asgari@yahoo.com
دکتر اصغر مشبکی اصفهانی مدیریت بازرگانی استاد تمام دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران moshabak@modaress.ac.ir
دکتر فخریه حمیدیان پور  مدیریت بازرگانی استادیار دانشگاه خلیج فارس hamidianpour@pgu.ac.ir
دکتر بهمن حاجی پور مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی b-hajipour@sbu.ac.ir
دکتر متینه مقدم مدیریت بازرگانی دکتری مدیریت بازرگانی matineh_moghadam@yahoo.com
دکتر حبی اله دعائی مدیریت بازرگانی استاد تمام دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد h.doaei@gmail.com
دکتر ابراهیم رجب پور  مدیریت بازرگانی استادیار دانشگاه خلیج فارس e.rajabpour@pgu.ac.ir
دکتر آرش شاهین مدیریت بازرگانی استاد تمام دانشگاه مهندسی صنایع دانشگاه اصفهان arashshahi.@hotmail.com
دکتر احمد قربان پور مدیریت بازرگانی استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه خلیج فارس،بوشهر ghorbanpuor@pgu.ac.ir
دکتر عبدالمجید مصلح  مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه خلیج فارس molseh@pgu.ac.ir
دکتر غلامحسین خورشیدی مدیریت بازرگانی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی تهران ghhossain@gmail.com
دکتر زعیمه نعمت الهی  مدیریت بازرگانی استادیار دانشگاه خلیج فارس nematolahi@pgu.ac.ir
 دکتر سعید سعیدا اردکانی مدیریت بازرگانی استاد تمام دانشگاه یزد dr.saeida@yazd.ac.ir
دکتر شهربانو یدالهی  مدیریت بازرگانی استادیار دانشگاه خلیج فارس yadollahi@pgu.ac.ir
دکتر منصور مومنی مدیریت بازرگانی استاد تمام دانشگاه تهران mmomeni@ut.ac.ir
دکتر حجت پارسا علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه خلیج فارس hparsa@pgu.ac.ir
دکتر حسن حیدری مدیریت بازرگانی استاد تمام دانشگاه ارومیه h.heidari@urmia.ac.ir
دکتر حسن فارسیجانی مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی h-farci@sbu.ac.ir
دکتر تحفه قبادی ملوکی مدیریت بازرگانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس tohfehghobadi136205@gmail.com
ایرج هشی مدیریت استاد امریتوس دانشگاه استافوردشایر انگلستان i.hashistaffs@ac.uk
دکتر ابراهیم حیدری علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه خلیج فارس k.hosseinpoor @pgu.ac.ir
دکتر سیدمصطفی رسولی منش مدیریت بازرگانی دانشیار دانشکده هتلداری و گردشگری دانشگاه تیلور مالزی mostafa.rasolimanesh@taylors.edu.my
دکتر غلامحسین نیکوکار مدیریت بازرگانی استمام تمام دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران ghnikokar@chmail.ir
نسرین رسولی مدیریت بازرگانی آماریست و متخصص تحلیل آماری، دانشگاه ارومیه  rasouli_nasrin@yahoo.com
دکتر حسن دانایی فرد مدیریت بازرگانی استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس تهران hdanaee@modaress.ac.ir
دکتر امیر جبلی مدیریت بازرگانی دکتری مدیریت بازرگانی و عضو انجمن علمی مدیریت ایران amir.jebelli61@ut.ac.ir
دکتر نادر سیدامیری مدیریت بازرگانی دانشیار دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران nadersa@ut.ac.ir
دکتر محمود یحیی زاده فر مدیریت بازرگانی استاد تمام دانشگاه مازندران m-yahyazadeh@umz.ac.ir
دکتر منوچهر انصاری مدیریت بازرگانی دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران mansury@ut.ac.ir
هدا رشیدی نژاد   آمار  استاد دانشگاه اصفهان statistician82@gmail.com
دکتر اسماعیل کاووسی  مدیریت استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی تهران ekavousy@gmail.com
دکتر نبی اله دهقان  مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران drnabidehghani@gmail.com
دکتر علی اصغری صارم مدیریت منابع انسانی استادیار دانشگاه بوعلی سینا a.sarem@basu.ac.ir
دکتر امین رضا کمالیان مدیریت  استاد تمام دانشگاه سیستان بلوچستان،زاهدان kamalian@mgmt..usb.ac.ir
دکتر حسین حاجی بابایی مدیریت بازرگانی استاد دانشگاه آزاد اسلامی همدان h20hajibabaei@gmail.com
دکتر سید یعقوب حسینی مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه خلیج فارس،بوشهر pgu.ac.ir@hosseini
دکتر قاسم بخشنده مدیریت بازرگانی استاد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز bakhshandeh.iauahvaz@gmail.com
دکتر محمدرضا کریمی علویجه مدیریت بازرگانی-بازاریابی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران mr.karimi@atu.ac.ir
دکتر نیما اسکندری نیا مدیریت بازرگانی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات  
دکتر زهرا علیپور درویشی مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال iau-tnb.ac.ir@z_alipour
دکتر سارا اسلامی مدیریت بازرگانی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران Saraeslami.1993@gmail.com
دکتر اصغر آقایی مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین تهران pudafoos@police.ir
دکتر مصطفی ملکی صومعه لو مدیریت بازرگانی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران M.Maleki.slu@ut.ac.ir
دکتر حسین صفری مدیریت بازرگانی استاد تمام دانشگاه تهران hsafari@ut.ac.ir

 

داوران سال 1400

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
سمیه احمدزاده رفتار تجاری در سازمان هیات علمی گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و نوآوری، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی, مدیر گروه و معاون پژوهشی دانشکده
سعید احمدی بازاریابی گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمد احمدی تبلیغات گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
آرزو احمدی دانیالی بازاریابی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نیما اسکندری نیا تبلیغات، خلق نظریه در حوزه بازرگانی، رفتار تجاری در سازمان گروه آموزشی مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
سارا اسلامی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی اصغری صارم اقتصاد تبلیغات، تجارت الکترونیک، خلق نظریه در حوزه بازرگانی، رفتار تجاری در سازمان استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
قاسم بخشنده گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
رامین بشیر خداپرستی فروش گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران
حجت پارسا دکترای تخصصی / اقتصاد، دانشکده کسب و کار و اقتصاد دانشگاه خلیج فارس - گروه اقتصاد
محمدامین ترابی بازاریابی، مدیریت برند گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
حسین حاجی بابایی بازاریابی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، همدان، ایران
علیرضا حدادیان گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
الهه حسینی تبلیغات دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد
مینا خجسته بصیر دکتری مدیریت بازرگانی ،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران،
مهدی دهقانی سلطانی استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران
محمد مهدی دوالی هیات علمی دانشگاه پیام نور
ابراهیم رجب پور استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
نسرین رسولی دانشکده اقتصاد و مدیریت،دانشگاه ارومیه
احمد رضایی استادیار، گروه ریاضی و آمار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
مریم زیده‌سرایی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
فرزین سیاهی دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد سنندج
امیرمهدی صفی نیا دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران
دکتر داریوش طهماسبی آقبلاغی استاد مدعو دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران
محمدرضا علی‌اکبری دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
امیررضا علیزاده مجد بازاریابی گروه مدیریت کسب‌و‌کار، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ‌ایران
سیده معصومه غمخواری استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
تحفه قبادی لموکی گروه مدیریت، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاووس، ایران
اسماعیل کاووسی استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی،
فواد کوهزادی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی/کارشناس بانک سپه
متینه مقدم تبلیغات استاد
مصطفی ملکی صومعه لو مدیر ارشد استراتژی
شهربانو یدالهی بازاریابی عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده کسب و کار و اقتصاد دانشگاه خلیج فارس

داوران محترم جهت داوری مقالات ابتدا لازم است که در سامانه ثبت نام کرده باشند.

با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد سیستم شده و بر روی گزینه داور کلیک فرمائید.

ابتدا گزینه قبول داوری مقاله را انتخاب و تائید فرمائید.

سپس بر روی کد مقاله کلیک کرده و در انتهای صفحه فایل مقاله را دانلود کنید.

پس از مطالعه مقاله بر روی فرم ارزیابی مقاله کلیک کرده و تمام گزینه های باز شده در فایل کشویی این قسمت را پر نمائید.

در پایان نظر نهایی خود را در مورد مقاله قید نموده و تائید بفرمائید.

دقت کنید در قسمت توضیحات نویسنده مشخصات خود را قید نفرمائید.

اگر توضیحاتی برای نویسنده برای انجام اصلاحات نوشته می شود در قسمت توضیحات داور به نویسنده یادداشت شود.