کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
طراحی و اعتبارسنجی مدل بانکداری پایدار جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

مسعود عطائی قراچه؛ سید محمدرضا داودی؛ امیر هرتمنی


طراحی الگوی صادرات محور محصولات نفتی و مشتقات آن با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

حسن بشی؛ وحید ثانوی گروسیان؛ علی حسین زاده


ارزیابی پیشایندها و پسایند های صادرات محصولات نفتی و مشتقات آن با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401

حسن بشی؛ وحید ثانوی گروسیان؛ علی حسین زاده