مطالعه قیمت گذاری برند سبز و تأثیر آن بر مزیت رقابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش مروری بر مطالعه  قیمت گذاری برند سبز و تأثیر آن بر مزیت رقابتی می باشد . در واقع این مطالعه با هدف شناخت عوامل مؤثر بر ادراک ارزش سبز مشتریان و تأثیر آنها بر وفاداری برند صورت گرفت. این عوامل شامل ویژگیهای محصول گرا به عنوان مثال، مزایای سبز و عمل شرکت در ارائه اطلاعات محیط زیست به عنوان مثال، شفافیت سبز. ارزش درک شده سبز به طور مستقیم بر وفاداری برند تأثیر گذاشته و به طور غیرمستقیم بر وفاداری برند با استفاده از ارتباط خودبرندی تأثیر میگذارد. این نتایج با ایجاد یکپارچه سازی برند سبز با چارچوب تحقیق گستردهای از مسئولیت اجتماعی شرکتها و به طور تجربی از مدل مفهومی پیشنهاد شده توسط لین و همکاران (2011)به دانش عملی کمک میکند. یافته ها تأیید میکنند که مفاهیم ارزش درک شده سبز باید توسط همه ذینفعان در بهبود اثربخشی ارتباطات بین مصرف کنندگان، برندهای سبز و کاهش اختلاف بین نیازهای سبز مصرف کنندگان و ارائه دهندگان محصولات و خدمات سبز مورد توجه قرار گیرد. اساساً، اگر تولیدکنندگان محصولات سبز مایل به درک ارزش سبز مشتریان و ایجاد وفاداری به برند باشند، آنها باید منابع بیشتری را در بهبود برنامه های مفید سبز خود و گزارش شفاف از سهم خود در محیط زیست را سرمایه گذاری کنند.در مسیر ایجاد مزیت رقابتی دو نکته مهم قابل تعمق می باشد: نخست، این مسیر فرایند دنباله داری است که به عملکرد عالی و رقابت پذیری سازمان منجر می شود. یعنی اینکه در صورتی که سازمان بتواند به واسطه شایستگی های خود، مزیت رقابتی پایداری خلق نماید که برای مشتریان ارزشمند بوده و همواره برتر از رقبا باشد، در واقع عملکردی شایسته از خود بر جای گذاشته و رقابت پذیری را به ارمغان آورده است. دوم، بخاطر افزایش پیچیدگی های محیطی و شدت رقابت، مزیت رقابتی یا به راحتی توسط رقبا تقلید می شود یا از نظر مشتریان به زودی رنگ می بازد و بایستی با مزیت های جدیدی جایگزین شوند. بر این اساس سازمان باید به فکر پیدا نمودن مزیت های رقابتی خود باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of green brand pricing and its impact on competitive advantage

نویسندگان [English]

  • Sahar babakhani 1
  • esmaeil Amirahmadianfar 2
1 Master's student in business management, Ahvaz Jundishapour University, Ahvaz, Iran
2 Master's student in business management, Ahvaz Jundishapour University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to review the study of green brand pricing and its effect on competitive advantage. In fact, this study was carried out with the aim of knowing the factors affecting the perception of green value of customers and their effect on brand loyalty. These factors include product-oriented characteristics, for example, green benefits, and the company's practice in providing environmental information, for example, green transparency. Perceived green value directly affects brand loyalty and indirectly affects brand loyalty through self-brand communication. These results contribute to practical knowledge by integrating the green brand with the broad research framework of corporate social responsibility and empirically from the conceptual model proposed by Lin et al. (2011). The findings confirm that the concepts of green perceived value should be considered by all stakeholders in improving the effectiveness of communication between consumers, green brands and reducing the gap between the green needs of consumers and providers of green products and services. Basically, if manufacturers of green products want to understand customers' green value and build brand loyalty, they should invest more resources in improving their green utility programs and transparent reporting of their contribution to the environment. Two important points can be considered: first, this path is a sequential process that leads to excellent performance and competitiveness of the organization. It means that if the organization can create a sustainable competitive advantage through its merits, which is valuable for customers and is always superior to its competitors, then it has actually left a worthy performance and brought competitiveness. Second, due to the increase in environmental complexity and the intensity of competition, the competitive advantage is either easily imitated by competitors or fades in the eyes of customers and must be replaced with new advantages. Based on this, the organization should think about finding its competitive advantages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green brand
  • competitive advantage
  • brand pricing
  • brand price