بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: پتروشیمی متانول کاوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

افراد در یک سازمان به‌وسیله نشر، اشتراک متقابل اندیشه‌ها، دانش و همچنین تجربه خود می‌توانند یافته‌های معمولشان را محک بزنند، در این راستا سازمان‌هایی که بتوانند به‌گونه‌ای مناسب و مؤثر دانش خود را مدیریت کنند، موفق خواهند بود. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان در پتروشیمی متانول کاوه انجام شده است. این تحقیق یک تحقیق کاربردی است و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی متانول کاوه به تعداد 1200 نفر می‌باشند. حجم نمونه نیز با استناد به جدول مورگان، 291 نفر تعیین شده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک گزینش شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که روایی صوری آن از طریق محاسبه CVR، مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ محاسبه شده است و با توجه به اینکه بالاتر از 7/0 بود، مورد تأیید قرار گرفته است. داده‌های گردآوری شده با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری و با به‌کارگیری نرم‌افزار ایموس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌های حاصل از تجزیه‌وتحلیل چهار فرضیه این تحقیق، حاکی از آن است که ایجاد دانش، تسهیم دانش و به‌کارگیری دانش از فرایندهای مدیریت دانش، تأثیر مثبت و معناداری بر سه بعد برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی، خروجی شایستگی‌ها و توانایی تحلیل و حل مشکلات، دارند. اما ضبط و ذخیره دانش، تنها بر خروجی‌های شایستگی کارکنان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Effect Of Knowledge Management On Employee Performance(Case Study: Kaveh Methanol Petrochemical)

نویسندگان [English]

  • abbas ahmadi
  • mohammad nabi farvardin
چکیده [English]

Individuals in an organization can test their usual findings by publishing, sharing ideas, knowledge, and experience, and organizations that can manage their knowledge appropriately and effectively will be successful. Accordingly, the present study was conducted to investigate the effect of knowledge management on employee performance in Kaveh methanol petrochemical. This research is an applied research and in terms of data collection, it is a descriptive survey and correlational description. The statistical population of this research includes the managers and employees of Kaveh Methanol Petrochemical Company with a number of 1200 people. . The sample size was determined based on Morgan table, 291 people who were selected using systematic random sampling method. In order to collect data, a standard questionnaire was used, the face validity of which was confirmed by calculating CVR, and its reliability was calculated by calculating Cronbach's alpha, and since it was higher than 0.7, it was confirmed. . The collected data were analyzed using structural equation modeling and Emus software.The findings of the analysis of the four hypotheses of this study indicate that knowledge creation, knowledge sharing and application of knowledge from knowledge management processes have a positive and significant effect on the three dimensions of planning and organization, output of competencies and the ability to analyze and solve problems. But the recording and storage of knowledge only affects the competency outputs of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • employee performance
  • knowledge creation
  • knowledge application
  • competencies