بررسی تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر پذیرش بانکداری سیار با در نظر گرفتن مشارکت مصرف کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد،گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب، گروه مدیریت، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی و مطالعه تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر پذیرش بانکداری سیار با در نظر گرفتن مشارکت مصرف کننده با استناد به مدل مفهومی تعدیل شده ی شانکارا و همکاران (2020) است. روش این تحقیق از نوع کیفی، کتابخانه ای، کاربردی و اکتشافی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از روش موردکاوی استفاده شده است. در پایان، نتیجه می گیریم که تبلیغات شفاهی الکترونیکی با در نظر گرفتن عوامل محرک کیفیت بیان، ارزش و پایداری تبلیغات بر پذیرش بانکداری سیار با در نظر گرفتن نقش متغیر میانجی مشارکت مصرف کننده اثر مثبت و مستقیمی دارد. در پایان مقاله نیز پیشنهادهایی ارایه شد که بر بهبود فرآیند و الگوگیری سایر بانک ها از رویال بانک کانادا می تواند تأثیر گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Effect of Electronic Word of Mouth on the Acceptance of Mobile Banking Considering Consumer Participation

نویسنده [English]

  • arash ahmadi esfahani
M.Sc. Graduate, Department of Business Management, Faculty of Humanities, Payame Noor University, West Tehran, Department of Management, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to survey and study of electronic word of mouth on the acceptance of mobile banking with considering the role of consumer participation based on the moderated conceptual model of Shankara et al. (2020). The method of this research is qualitative, library, applied and exploratory. Modern and textual hermeneutics has been used to analyze the data. In the end, we conclude that electronic word of mouth has a positive and direct effect on the acceptance of mobile banking by considering the factors that stimulate the quality of expression, value and stability of advertisements, considering the mediating variable role of consumer participation. At the end of the article, some suggestions were presented that could improve the process of the Royal Bank of Canada (RBC) and other banks can benchmark from RBC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Banking
  • Electronic Word of Mouth
  • Consumer Involvement
اسماعیل پور، م. و کبیری فرد، د. (1398). تأثیر ارتباطات دهان‌به‌دهان الکترونیک بر پاسخ‌های رفتاری مصرف‌کنندگان؛ مطالعه با تمرکز بر شبکة اجتماعی اینستاگرام. تحقیقات بازاریابی نوین، 9 (2)، 195-218. doi: 10.22108/nmrj.2019.116034.1664
امیری، ش.، مصدق، م. ج.، ثنایی، م. ر. (1396). رفتار خرید بدون برنامه ریزی بر خط مصرف کنندگان در تجارت اجتماعی: نقش تعاملات شبه اجتماعی کاربران (مطالعه موردی: کاربران شبکه اینستاگرام). مدیریت بازرگانی، 9 (3)، 463- 484.
امیری، ی. (1388). ارزیابی عملکرد خدمات الکترونیکی ارائه شده در بانک های دولتی منتخب استان فارس با رویکرد BSC فازی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
ایری، ج.، قرنجیک، ا. (1391). بررسی رابطه بین عوامل موثر در استفاده از بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان در شعب بانک رفاه استان گلستان، نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین، صص 8-1.
ایمان خان، ن.، ایکانی، ص.، فخاریان، م. (1392). بررسی تأثیر تعاملات مشتری با مشتری بر رضایت، وفاداری و تبلیغات شفاهی (مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شهر سمنان). فصلنامه مدیریت، سال دهم، شماره 43.
باروت کوب، محمدرضا، میلاد محب علی مالمیری، حمیدرضا دهقانی و روح الله پاک سیما، ۱۳۹۸، تأثیر حمایت اجتماعی بر قصد خرید با نقش میانجی اعتماد و تبلیغات شفاهی الکترونیکی، دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار، تهران -دانشگاه صنعتی شریف، انجمن علمی بازاریابی ایران، https://www.civilica.com/Paper-NNCBM02-NNCBM02_144.html
باقری حقیقی، س.، ۱۳۹۸، مطالعه ی تأثیر وجه مسئولیت اجتماعی سازمان و ارزش اجتماعی ادراک شده بر تغییر هزینه و تبلیغات شفاهی با توجه به نقش میانجی اعتماد مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهر شیراز)، نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری، تهران، مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام-موسسه آموزش عالی حکمت، https://www.civilica.com/Paper-BEACONF01-BEACONF01_080.html
بحرینی زاده. (1391). آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
بخشی، م. و سمیع زاده، ر. (1396). «مدلی برای پذیرش بانکداری الکترونیکی با در نظر گرفتن عامل اعتماد مشتریان»، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، سال پنجم، شماره 19.
بنی اسدی، م.، ۱۳۹۲. تأثیررضایت استفاده از بانکداری الکترونیکی بر وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین، نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی.
بهبودی، م.، کشکسرای، ا.، جلیلوند شیرخانی تبار، م. (1392). پذیرش بانکداری همراه توسط مشتریان بانک های ایرانی. مجله مدیریت بازاریابی، شماره 18.
بیگی، ج. و ابراهیمی، ا. (1394). "تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و تأثیر آن بر رفتار مصرف کننده، پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی جسابداری و مدیریت.
توکلی، غ ر.، منطقی، م. (1395). رضایتمندی مشتریان از طریق کیفیت خدمات و قصد خرید در بانک ملت. دومین کنفرانس مدیریت و اقتصاد قرن 21، صص 596-586.
جلیلوند و سمیعی. (2012). روش تحقیق در مدیریت انتشارات دانشگاه آزاد، چاپاول، تهران.
جلیلوند، م، ابراهیمی، ا. (1390). تأثیر ارتباطات دهان به دهان بر خرید خودروهای داخلی (مطالعه موردی خودروی سمند شرکت ایران خودرو)، نشریه مدیریت بازرگانی، 4(3)، 00- 01.
جلیلیان، ح.، ابراهیمی، ع.؛ محمودیان، ا. (1391). تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصرف کنندگان از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در میان دانشجویان 0مطالعات موردی: محصولات لپ تاپ شرکت Dell)، مدیریت بازرگانی، 4 (4)، صص 41-64.
حسینی، ف.، خلیلی، ف. و لطفی، ر. (1397). "تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مجدد با نقش میانجی تعهد و اعتماد الکترونیکی (مطالعه موردی تلفن همراه سامسونگ در تهران)"، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره 4، شماره 1، صص. 236-250.
حمیدی زاده، محمدرضا، قمی، عاطفه. (1396). تأثیر ریسک ادراک شده بر نگرشمشتریان بانکداری اینترنتی، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 29، صص 71-51.
دهقاهان، ح.، شاه محمدی، ن. (1392). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر قصد استفاده از موبایل بانک. مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، سال اول،شماره 4.
ذوالفقاری دهنوی، ح.، رشیدی، د. (1390). بررسی ادراکات مصرف کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی در مناطق جنوبی استان کرمان. مجله مدیریت بازاریابی، شماره 11.
رشوند آوه، ب. و تیمورپور، ب.، (۱۳۹۵). بررسی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی از دیدگاه مشتریان و تأثیر آن بر تبلیغات شفاهی در بانک پارسیان، دومین کنفرانس ملی مدیریت، بازاریابی و کارآفرینی، قم، موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم.
سبزه علی، ر. و امرایی، م.، ۱۳۹۲، بررسی نقش استفاده ی آسان از وب سایت ها و رضایت در توسعه ی وفاداری مشتریان و تبلیغات شفاهی مثبت در مورد خدمات بانکداری الکترونیک (مطالعه ی موردی: شعب مرکزی بانک ملی)، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه پیام نور.
سولومون، م. آ.؛ توتن، جان. (1395). بازاریابی در شبکه های اجتماعی؛ رویکردی نوین به بازاریابی الکترونیکی پیشرفته (ترجمه: کامبیز حیدرزاده و علی مریخ نژاد اصل). تهران: نشر علم.
شائمی، علی؛ براری، مجتبی. (1390). کانون کنترل و ارتباط دهان به دهان الکترونیک در میان مصرف کنندگان. فصلنامه مدیریت بازرگانی. 3(8)، 101-114.
صادق فیضی، ج.، عابد، ر. و میرحیدر قارسی، ح.، ۱۳۹۴، تأثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی بانک در تبلیغات شفاهی مشتریان در شعب بانک ملی ایران در شهرستان ارومیه، چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران، شرکت خدمات برتر.
صادقی، تورج. (1390). «شاخص های پذیرش و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران؛ با نگاهی به تجارب سایر کشورها»، فصلنامه پژوهش های پولی- بانکی، سال سوم، شماره 8.
عبدالمنافی، س.، دهان، خ.، مسائلی، پ. (1397). بررسی عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی تبلیغات شفاهی (دهان به دهان) و اثر آن بر رفتار مصرف کننده، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران.
عبدی، ل.، ۱۳۹۸، بررسی تأثیر نقش تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر وفاداری الکترونیک در صنعت بانکداری، چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی، تهران - دانشگاه شهید بهشتی، دبیرخانه دائمی  کنفرانس.
عبدی، ل.، ۱۳۹۸، بررسی تأثیر نقش تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر وفاداری الکترونیک در صنعت بانکداری، چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی، تهران - دانشگاه شهید بهشتی، دبیرخانه دائمی کنفرانس، https://www.civilica.com/Paper-ACONF04-ACONF04_338.html
عربلوی مقدم، س، اسفیدانی، م. ر.، آقازاده، ه، زندی پور، ه. (1397). شناسایی و بررسی انواع روابط مصرف کنندگان با اجتماعات برند در اینستاگرام. فصلنامه مدیریت بازرگانی. 10(3)، 529-546.
عسکری، ح، جوادی، ب. و تهرانی، ن.، ۱۳۹۴، مدیریت بانکداری الکترونیک و فاکتورهای اثر بخش آن بر تبلیغات دهان به دهان، کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی، استانبول، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
فراتی، ح.، جوکار ع. ا.، حسینی بنی جمالی، ف. (1393). ارائه الگویی جهت ارزیابی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در مدیریت بنگاه های اقتصادی شهر (مطالعه موردی: بانک انصار شهر بروجرد)، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس سال ششم، شماره 19.
فیضی، ک. و صادقی، ت. (1384)، «عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران»، فصلنامه مدیریت صنعتی، سال هشتم، شماره سوم.
قربی، س. س. و قاسمی نامقی، م. (1398). بررسی تأثیر بازاریابی چریکی بر قصد خرید مشتری با نقش میانجی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی (موردمطالعه: مشتریان فروشگاه‌های افق کوروش شهر مشهد). مدیریت بازاریابی. 14 (44)، 67-72.
کاتوزیان، ی. و میرخلیل زاده، ا. (1396). "اهمیت تبلیغات دهان به دهان الکترونیک در تجارت و مدیریت آن"، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، شماره ویژه کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، صص 161- 166.
کریمی ریکنده، عبدالرضا، ۱۳۹۸، تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی و نگرش به برند، با واسطه گری شناسایی برند و ارزش برند، بر قصد خرید مشتریان اینترنتی استان مازندران، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی، تهران، شرکت همایش آروین البرز، https://www.civilica.com/Paper-MWTCONF01-MWTCONF01_013.html
مبرهن، ر.، صمدی مرزونی، م. و نازی، ف.، ۱۳۹۸، عوامل تأثیر گذار بر تمایل کاربر به استفاده مستمر از خدمات بانکداری مبتنی بر موبایل مطالعه موردی:بانک سینا، پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، https://www.civilica.com/Paper-IMSYM05-IMSYM05_187.html
متقی، پ.، ملکی، م. ح.، عاشقی اسکوئی، ه.، شریفی، ف.، صادقی، س. ر. (1398). مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه. تحقیقات بازاریابی نوین، 9 (2)، 169-194. doi: 10.22108/nmrj.2019.116352.1689
محمدی. (1392). رفتار مصرف کننده، ماهنامه تدبیر، 174، اسفند.
محمودی، رضا، ۱۳۹۷، تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیک بر اعتماد مشتری با میانجیگری ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های اینترنتی آنلاین در شهر تهران)، یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق، https://www.civilica.com/Paper-MOCONF11-MOCONF11_027.html
معینی، ح.، جامی پور، م.، ابراهیمی دلاور، ف. (1396). تأثیر قابلیت های تجارت اجتماعی بر نگرش مشتریان به خرید به واسطه اعتماد. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 9(1)، 173- 192.
نوروزی، ح.، طیب زاده، م. و شجاع، ع. (1397). "بررسی نقش میانجی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در رابطه میان ابعاد بازاریابی تجربی و قصد خرید مصرف کننده (مورد مطالعه: بازار اینترنتی تلفن همراه)"، دو فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، دوره 25، شماره 11، صص. 104-119.
ورزنده، ه. (1396). بررسی تأثیر تبلیغات شفاهی مثبت بر قصد خرید نام تجاری فروشگاه با توجه به نقش واسطه ای تصویر فروشگاه و ریسک درک شده (فروشگاه های افق کورش)، اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، ساری، مرکز همایش های ایرانیان.
وظیفه دوست، حسین و قادر بوداغی، ۱۳۹۸، تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیک برنگرش وقصد خرید آنلاین (مطالعه موردی: گروه تولیدی مهرام)، چهارمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، اصفهان، دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین، https://www.civilica.com/Paper-ARSCS04-ARSCS04_051.html
وکیلی، ع. ا. و بهزادپور، ش.، ۱۳۹۶، بررسی تأثیر تبلیغات دهان به دهان بر استفاده از نوآوری در بانکداری اینترنتی، دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، تهران، دانشگاه اسوه، دانشگاه تهران.