بررسی عوامل موثر بر طراحی سیستم های هوشمند تصمیمات مدیریتی در بازاریابی بین الملل و توسعه صادرات استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ، گروه مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجبشیر، عجبشیر،ایران

2 استایار،دانشکده مدیریت و علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجبشیر،عجبشیر ،ایران ،

چکیده

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی می باشد چرا که  علاوه بر توصیف وضع موجود به آزمون فرضیه ها بر حسب روابط مبتنی بر پیش بینی می پردازد و به دنبال تعیین تاثیرگذاری هریک از متغیرها با استفاده از آزمون رگرسیون خطی می باشد و از این جهت که نتایج حاصل از آن را می توان در شرکت های صادراتی استان آذربایجان غربی بکاربرد از نوع کاربردی می باشد.جامعه آماری این تحقیق همه مدیران شرکت های صادراتی استان آذربایجان غربی می باشد. که تعداد کل شرکت ها 108 شرکت می باشد. با توجه به اینکه حجم جامعه آماری محدود و مشخص می باشد برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که مطابق آن 85 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. در این تحقیق ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزار SPSS  استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که عوامل زیادی بر طراحی سیستم های هوشمند تصمیمات مدیریتی در بازاریابی بین الملل و توسعه صادرات استان آذربایجان غربی تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Design of Intelligent Management Systems Systems in International Marketing and Export Development of West Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • maryam mohammadi yadegari 1
  • siamak mousavi 2
1 Master Student of Business Management, Department of Business Management, Islamic Azad University, Ajabshir Branch, Ajabshir, Iran
2 Stayar, Faculty of Management and Humanities, Islamic Azad University, Ajabshir Branch, Ajabshir, Iran,
چکیده [English]

 This research is a descriptive correlational study in terms of applied purpose and in terms of research method, because in addition to describing the current situation, it tests hypotheses in terms of prediction-based relationships and seeks to determine the effectiveness of each variable using  It is a linear regression test and because its results can be used in export companies of West Azerbaijan province, it is of practical type.  The statistical population of this research is all managers of export companies in West Azerbaijan province.  The total number of companies is 108 companies.  Due to the fact that the size of the statistical population is limited and specific, Morgan table was used to determine the sample size, according to which 85 companies were selected as the sample size.  The sampling method used in this research is simple random sampling method.  In this research, the data collection tool is a researcher-made questionnaire.  SPSS software was used to analyze the data of this research.  The results indicate that many factors have a positive effect on the design of intelligent systems of management decisions in international marketing and export development of West Azerbaijan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intelligent decision systems
  • international marketing
  • export development
  • export companies
حسن پور ندا،(1398)،" مطالعه تئوریکی تجربی سیستم هوش تجاری از سیستمهای هوشمند سازمانی"، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران
حقیقی محمد، (1389)،"بازرگانی بین‌الملل"، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم.
کیگان وارن جی، (1397)،"مدیریت بازاریابی جهانی"، ترجمه: ابراهیمی عبدالحمید، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ سوم.
خبر گزاری مهر، (1399)، https://www.mehrnews.com/news/3690209/%DB%B5%DB%B5
دلفان بیرانوند آرزو، رشید خسرو، یعقوبی ابوالقاسم، (1397)،" بررسی تاثیر تجربه های پیشین یادگیری بر یادگیری های بعدی"، رویش روان شناسی، سال 7، شماره 5، صص 55-73
رنجبرفرد، م.؛ اقدسی، م.؛ البدوی، ا. و حسنزاده، م،(1392)،" شناسایی موانع مدیریت دانش برای چهارنوع فرایند کسب وکار"، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات،شماره 5، دوره 1، صص 88-61
طبرسا غلامعلی، گیلانی نیما،(1390)،" تبیین رابطه سیستم های اطلاعاتی و فرایند تصمیم گیری مدیران میانی نظام بانکداری خصوصی(مورد مطالعه: بانک سامان)"، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، شماره 2، دوره 47، صص 1-37
فرقانی محمدرضا، منجمی امیرحسن، رستمی محمد،(1396)،" بکارگیری فن آوری های جدید سیستم های تصمیم یار در بهینه سازی مدیریت منابع سازمانی و بهبود مشتری مداری در e-CRM"، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
مرادی معصومه، آقایی عبدالله، حسینی منیره،(1392)،" به کارگیری سیستم چندعاملة هوشمند در تصمیم گیری با رویکرد مدیریت دانش"، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 5، شماره 4، صص 219-244
عبیری غلامحسین،(1398)،" تصمیم گیری در جهان در حال توسعه"، بانک و اقتصاد، شماره 116، صص58-62
توحیدی ارسطو،(1398)،" خلاقیت محور بنیادین تصمیم گیری راهبردی"، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 4، صص 43-64
الوانی سید مهدی،(1395)،" تصمیم گیری و خط مشی دولتی"،انتشارات سمت، تهران، صص 10-11
میرمحمدی سیدمحمد، هادوی نیا عباس،(1397)،" مدل های رفتاری در تصمیم گیری فردی"، پیام مدیریت، شماره 28، صص 29-47
شکوری اصل شیده، رفیعیان مجتبی،(1392)،" کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم گیری فضایی در برنامه ریزی شهری"، هویت شهر، شماره 24، صص 35-42
صفدری رضا، کرمی مهتاب، میرزایی محبوبه، رحیمی آذین،(1392)،" مروری نظام مند بر تاثیر سیستم های پشتیبان از تصمیم گیری در نظام مراقبت سلامت"، پیاورد سلامت، دوره 7، شماره 1، صص 56-70
 خبرگزاری ایرنا،(1399)، http://www.navidazerbaijan.ir/fa/News113.aspx
 سازمان توسعه و تجارت ایران،(1399)، http://tpo.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=6492
کیگان وارن جی، (1397)،"مدیریت بازاریابی جهانی"، ترجمه: ابراهیمی عبدالحمید، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ سوم.
حقیقی محمد، (1394)،"بازرگانی بین‌الملل"، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم.
گیلانی نیا شهرام، (1398)،" مقدمه ای بر بازاریابی صنعتی"، انتشارات کادوسان، رشت
حسینی سید یعقوب، میرجهان مرد سید جواد، (1390)،"کارکرد صادراتی شرکت‌ها: شناسایی اثر مزیت های رقابتی، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تجربه صادراتی بر کارکرد صادراتی"، مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول، شماره اول، بهار.
آراستی محمدرضا، کرمی پور آزیتا، قریشی بابک، ( 1388 )، "شناسایی عوامل مؤثر بر ظرفیت نوآوری بنگاه‌های اقتصادی، مطالعه موردی شرکت‌های اتوماسیون صنعتی ایران"،  فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره15.
خبر گزاری تسنیم، (1399)، https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/12/2318761/