تحلیل تأثیررهبری تحول آفرین بر عملکرد شغلی از طریق مبادله رهبر- عضو و درگیری ذهنی-عاطفی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

رهبری تحول­آفرین باقابلیت برانگیختن کارکنان و توسعه یک فرهنگ‌سازمانی که رویه­های اخلاقی در آن‌یک هنجار تلقی شده،سعی در پیش­بینی تغییرات محیطی دارد تا با کنترل آنان به عملکرد بهینه دست پیدا کند.ازاین‌رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رهبری تحول­آفرین بر عملکرد شغلی از طریق مبادله رهبر-عضو و درگیری ذهنی-عاطفی می­باشد. جامعه­ آماری پژوهش را کارکنان رسمی شرکت گاز استان کرمان تشکیل می­دهند که 120 نفر از آنان با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند.این پژوهش از نوع کاربردی و با ماهیت پیمایشی است. داده­های موردنیاز برای پژوهش به­وسیله پرسشنامه جمع­آوری شد.برای توصیف داده­های پژوهش، تحلیل عاملی تأییدی و آزمون معادلات ساختاری،از نرم­افزار­های SPSS22 و SmartPLS3 استفاده شد.نتایج نشان داد که علی­رغم اینکه  اثر درگیری ذهنی-عاطفی به­عنوان میانجی در رابطه میان رهبری تحول­آفرین و عملکرد شغلی تأیید می­گردد اما اثر میانجی  مبادله رهبر-عضو در این رابطه تأیید نمی­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the impact of transformational leadership on job performance by Leader–Member Exchange and Employee engagement

نویسندگان [English]

  • mohsen allameh 1
  • noshin kheiri 2
1 phd
چکیده [English]

 Selecting the appropriate leadership style,can act as a competitive advantage for organizations. Transformational leadership with the ability to motivate employees and develop a corporate culture in which Ethical practices are considered as norm,trying to predict environmental changes and to control them to achieve optimal performance.The present study evaluate the impact of transformational leadership on job performance by Leader–Member Exchange and Employee engagement.The population was Official employees of Kerman Province Gas Company, which 120 of them as a sample had been chosen based on Morgan table and by usingRandom Stratified Sampling.This research is practical and survey based.The questionnaire used to collect data and to describe the research’s data,confirmatory factor analysis and structural equation test,SPSS22 and SmartPLS3 had been used.The results showed despite Employee engagement are acceptable as a mediator in the relationship between Transformational leadership and job performance,but the mediator effect of Leader–Member Exchange will not be accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational leadership
  • Leader–Member Exchange
  • Employee engagement
  • job performance