بررسی تاثیر هیات مدیره، مالکیت نهادی و شدت سرمایه بر شکاف مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی سراج، تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی سراج، تبریز

چکیده

برای شرکت‌ها و سهامداران عمده، مالیات یکی از هزینه‌های اضافی می‌باشد بدین دلیل هیات مدیره شرکت همواره در تلاش است تا با اخذ روش‌های مختلف مالیات شرکت را به حداقل برساند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هیات مدیره، مالکیت نهادی و شدت سرمایه بر شکاف مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر ماهیت، روش توصیفی و هدف، یک پژوهش کاربردی است. چون در پژوهش حاضر متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی است. دراین پژوهش، سه فرضیه تدوین و 126 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 7 ساله بین 1392 تا 1398 انتخاب شده و داده‌های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان داد: از معیارهای هیات مدیره (اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره و دانش مالی هیات مدیره) و مالکیت نهادی بر شکاف مالیاتی تاثیر معناداری دارند ولی دوگانگی هیات مدیره و شدت سرمایه تاثیر معناداری ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the Impact of Board of Directors, Institutional Ownership and Capital Intensity on Tax Gap in Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • javad pourghaffar 1
  • robabe manafi saghin sara 2
چکیده [English]

For companies and major shareholders, tax is one of the additional costs, so the board of directors is always trying  to minimize corporate tax by taking various methods. The purpose of this study is to investigate the effect of board  of directors, institutional ownership and capital intensity on the tax gap in companies listed on the Tehran Stock  Exchange. This research is an applied research in terms of nature, descriptive method and purpose. Because in the  present study, the variables have been analyzed using the collection of past information, it is a descriptive and  post-event study.In this research, three hypotheses were formulated and 126 companies were selected through  sampling by systematic elimination method for a period of 7 years between 2013 to 2019 and data related to  research variables after compilation in Excel software using software Ivy were statistically analyzed. The results  showed: that the criteria of the board of directors (size, independence and financial knowledge of the board of  directors) and institutional ownership have a significant effect on the tax gap but board duality and capital intensity  do not have a significant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Board of Directors
  • Institutional Ownership
  • Capital Intensity
  • Tax Gap