بررسی عوامل موثر بر افزایش تمایل رفتاری و قصد خرید مشتریان از کسب و کارهای موبایلی در شرایط کرونا با استفاده از فناوری UTAUT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، شهر رشت، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول، دانشگاه علامه طباطبایی تهران،تهران،ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران

چکیده

امروزه با همه گیر شدن کرونا افراد بیشتر به سمت خرید اینترنتی رفتند و در این بین کسب و کارهای موبایلی با توجه به در دسترس بودن اینترنت و استفاده بیشتر از گوشی های هوشمند؛ بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و همین نو بودن این نو کسب و کارها باعث شده شرکت های فعال در این زمینه شناختی از عوامل موثر بر رفتار مشتریان و تمایلات رفتاری آنها اطلاعات کتری داشته باشند. لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر افزایش تمایل رفتاری و قصد خرید مشتریان از کسب و کارهای موبایلی در شرایط کرونا با استفاده از فناوری UTAUT در سراسر افراد کشور که حداقل یکبار از خدمات یا محصولات کسب و کار موبایلی استفاده کردند؛ می باشد. برای بررسی تحقیق نمونه‌ای شامل 400 نفر به صورت در دسترس از بین کانال تلگرامی و صفحات در اینستاگرام سایر شبکه های مجازی اپلیکیشن های اسنپ، سکه، آپ، بفود سافت و بازار انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسش‏نامه استاندارد با 20 سوال که روایی و پایایی آن تایید و بین جامعه آماری توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص‌هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روشهای همبستگی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss و لیزرل استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل بیانگر این بود که تلاش مور انتظار، کارایی مورد انتظار، نفوذ اجتماعی و شرایط تسهیل کننده از عوامل مهم شرکتی بودند که صاحبان کسب و کارهای موبایلی با بهبود آنها می توانند بر تمایل مشتریان در راستای خرید از اپلیکیشن های موبایلی در شرایط کرونا که مردم کمتر تمایل به خارج شدن از منزل دارند می توانند تاثیر بگذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

study the factors affecting the increase of behavioral desire and intention of customers to buy from mobile businesses in Corona using UTAUT technology

نویسندگان [English]

  • saina fadaee baz ghaleh 1
  • hassan gharibi 2
  • hadi mosazade 3
1 Master of Business Administration in Marketing, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran
2 Graduates of Transformational Business Management, Allameh Tabatabaei University, Tehran,
3 Graduates of Business Administration in Marketing Orientation, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Today, with the epidemic of Corona, more and more people are turning to online shopping, and in the meantime, mobile businesses due to the availability of the Internet and the use of more smartphones; It has received more attention and the newness of these new businesses has caused companies active in this field to have less information about the factors affecting customer behavior and their behavioral tendencies. so The aim of this study was to study the factors affecting the increase in behavioral desire and intention of customers to buy from mobile businesses in the corona using UTAUT technology across the country who have used mobile business services or products at least once; is. To investigate the study, a sample of 400 people was made available through the Telegram channel and the pages on Instagram and other virtual networks of Snap, Coin, Up, BafoodSoft and Bazaar applications. Data collection tool was a standard questionnaire with 20 questions whose validity and reliability were confirmed and distributed among the statistical population. Data analysis was performed using descriptive statistics and inferential statistics. At the level of statistics, a description of indicators such as frequency and frequency percentage; At the level of inferential statistics from correlation methods, structural equation modeling, path analysis has been performed; For this purpose, SPSS and LISREL software were used. The results of the analysis showed that Moore's efforts, expected efficiency, social influence and facilitating conditions were important factors in the company that mobile business owners can improve their customers' desire to buy mobile applications in the situation Corona that people are less inclined to leave the house can be affected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effort expectancy
  • Performance expectancy
  • social influence
  • Facilitating conditions
  • customer behavioral desire and purchase intention
Afshan, S., & Sharif, A. (2016). Acceptance of mobile banking framework in Pakistan. Telematics and Informatics, 33(2), 370-387.
Akturan, U., & Tezcan, N. (2012). Mobile banking adoption of the youth market. Marketing Intelligence & Planning, 30(4), 444-459.
Amin, H., Baba, R., & Muhammad, M. Z. (2007). An analysis of mobile banking acceptance by Malaysian customers. Sunway academic journal, 4, 1-12.
Baptista, G., & Oliveira, T. (2015). Understanding mobile banking: The unified theory of acceptance and use of technology combined with cultural moderators. Computers in Human Behavior, 50, 418-430.
Cao, Q., & Niu, X. (2019). Integrating context-awareness and UTAUT to explain Alipay user adoption. International Journal of Industrial Ergonomics, 69, 9-13.
Chong, A. Y. L., Chan, F. T., & Ooi, K. B. (2012). Predicting consumer decisions to adopt mobile commerce: Cross country empirical examination between China and Malaysia. Decision Support Systems, 53(1), 34-43.
Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., Jeyaraj, A., Clement, M., & Williams, M. D. (2017). Re-examining the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT): Towards a revised theoretical model. Information Systems Frontiers, 1-16.
Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2003). Trust and TAM in online shopping: An integrated model. MIS quarterly, 27(1), 51-90.
Gupta, B., Dasgupta, S., & Gupta, A. (2008). Adoption of ICT in a government organization in a developing country: An empirical study. The Journal of Strategic Information Systems, 17(2), 140-154.
Khan, S. A., Liang, Y., & Shahzad, S. (2015). An empirical study of perceived factors affecting customer satisfaction to re-purchase intention in online stores in China. Journal of Service Science and Management, 8(03), 291.
Koksal, M. H. (2016). The intentions of Lebanese consumers to adopt mobile banking. International Journal of Bank Marketing, 34(3), 327-346.
Li, Z., & Bai, X. (2010). Influences of perceived risk and system usability on the adoption of mobile banking service. In International Symposium on Computer Science and Computational Technology (ISCSCT) (Vol. 3, pp. 051-054).
Lu, Y., Papagiannidis, S., & Alamanos, E. (2019). Exploring the emotional antecedents and outcomes of technology acceptance. Computers in Human Behavior, 90, 153-169.
Macaulay, M., & Gregory, R. (2016). So Near Yet So Far: Implications for the Organised Crime and Anti-Corruption Legislation Bill. The Journal of Criminal Law, 80(1), 17-27.
Miltgen, C. L., Popovič, A., & Oliveira, T. (2013). Determinants of end-user acceptance of biometrics: Integrating the “Big 3” of technology acceptance with privacy context. Decision Support Systems, 56, 103-114.
Oliveira, T., Thomas, M., Baptista, G., & Campos, F. (2016). Mobile payment: Understanding the determinants of customer adoption and intention to recommend the technology. Computers in Human Behavior, 61, 404-414.
Ozturk, A. B. (2016). Customer acceptance of cashless payment systems in the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(4), 801-817.
Riffai, M. M. M. A., Grant, K., & Edgar, D. (2012). Big TAM in Oman: Exploring the promise of on-line banking, its adoption by customers and the challenges of banking in Oman. International Journal of Information Management, 32 (2), 239-250.
Rogers, E. M. (1995). Lessons for guidelines from the diffusion of innovations. Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 21(7), 324-328.
San Lim, Y., Heng, P. C., Ng, T. H., & Cheah, C. S. (2016). Customers' online website satisfaction in online apparel purchase: A study of Generation Y in Malaysia. Asia Pacific Management Review, 21(2), 74-78.
Sharma, S. K., Govindaluri, S. M., Al-Muharrami, S., & Tarhini, A. (2017). A multi-analytical model for mobile banking adoption: A developing country perspective. Review of International Business and Strategy, 27(1), 133-148.
Soopramanien, D. G., & Robertson, A. (2007). Adoption and usage of online shopping: An empirical analysis of the characteristics of “buyers”“browsers” and “non-internet shoppers”. Journal of Retailing and Consumer Services, 14(1), 73-82.
Su-Wen, C. (2011). A study of customers’ intention to use internet banking: an integrated model. In Proceedings of the International Conference on Business and Information, Bangkok, Thailand. Retrieved on December 12th.
Svantesson, D., & Clarke, R. (2010). Privacy and consumer risks in cloud computing. Computer law & security review, 26(4), 391-397.
Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS quarterly, 425-478.
Wang, W. T., Wang, Y. S., & Liu, E. R. (2016). The stickiness intention of group-buying websites: The integration of the commitment–trust theory and e-commerce success model. Information & Management, 53(5), 625-642.