بررسی تاثیر رضایت اولیه مشتری بر وفاداری مشتری با نقش های میانجی لذت گرایی ( مورد مطالعه: اینترنت بانک تجارت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

انگیزه اصلی این مطالعه ارزیابی اثر میانجی نگرش ها سودمند و لذت گرا در تأثیرگذاری رضایتمندی اولیه از نیازهای روانشناختی مشتریان بر رفتار وفاداری آن ها در استفاده از  اینترنت بانک تجارت ( مورد مطالعه: اینترنت بانک تجارت). این مطالعه به صورت کاربردی در میان مشتریان و مصرف کنندگان محصولات سامسونگ در شهر تهران صورت گرفته است.با فرض نامحدود بودن جامعه ی پژوهش، بر اساس فرمول کوکران 384 نفر از مشتریان شعب  بانک تجارت واقع در شمال تهران به عنوان نمونه ی مورد پژوهش انتخاب می شوند.. روش نمونه­گیری تصادفی است. در این روش شانس انتخاب شدن هر یک از اجزا یکسان می­باشد. نتایج پژوهش نشان داد که رضایتمندی اولیه تأثیر مثبتی بر نیازهای روانشناختی مشتریان  در بین مشتریان شعب  بانک تجارت شمال تهران  خواهد داشت. نگرشهای سودمندگرا تأثیر مثبت قابل توجهی بر رفتار وفاداری مشتریان در بین مشتریان شعب  بانک تجارت شمال تهران  خواهد داشت. نگرشهای لذت جویانه تأثیر مثبت قابل توجهی بر رفتار وفاداری مشتریان در بین مشتریان شعب  بانک تجارت شمال تهران  خواهد داشت. نیازهای اساسی روانشناختی تأثیر مثبت قابل توجهی بر نگرش های سودمندانه در بین مشتریان شعب  بانک تجارت شمال تهران  خواهد داشت. نیازهای اساسی روانشناختی تأثیر مثبت قابل توجهی بر نگرش لذت جویانه در بین مشتریان شعب  بانک تجارت شمال تهران خواهد داشت. نیازهای روانشناختی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی نگرش سودمندگرا در بین مشتریان شعب  بانک تجارت شمال تهران، تاثیر معناداری دارد. نیازهای روانشناختی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی نگرش لذت‌گرا در بین مشتریان شعب  بانک تجارت شمال تهران،تاثیر معناداری دارد. همچنین تمام فرضیه ها مورد تایید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of initial customer satisfaction on customer loyalty with the mediating roles of hedonism (Case study: Internet Tejarat Bank)

نویسنده [English]

  • majid fani
Assistant Professor, Department of Business Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

The main motivation of this study was to evaluate the mediating effect of beneficial and hedonistic attitudes on the effect of initial satisfaction of customers' psychological needs on their loyalty behavior in using Tejarat Bank Internet (Case study: Tejarat Bank Internet). This study has been applied among customers and consumers of Samsung products in Tehran. Assuming that the research community is unlimited, based on Cochran's formula, 384 customers of Tejarat Bank branches located in the north of Tehran were selected as the sample. The sampling method is random. In this method, the chance of selecting each component is the same. The results showed that initial satisfaction will have a positive effect on the psychological needs of customers among customers of Tejarat Bank branches in North Tehran. Utilitarian attitudes will have a significant positive effect on customer loyalty behavior among customers of Tejarat Bank North Tehran branches. Enjoyable attitudes will have a significant positive effect on customer loyalty behavior among customers of Tejarat Bank North Tehran branches. Basic psychological needs will have a significant positive effect on beneficial attitudes among customers of Tejarat Bank North Tehran branches. Basic psychological needs will have a significant positive effect on the hedonistic attitude among customers of Tejarat Bank North Tehran branches. Psychological needs have a significant effect on customer loyalty with the mediating role of utilitarian attitude among customers of Tejarat Bank branches in North Tehran. Psychological needs have a significant effect on customer loyalty with the mediating role of hedonistic attitude among customers of Tejarat Bank branches in North Tehran. Also, all hypotheses were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Utilitarian attitude
  • hedonistic attitude
  • initial customer satisfaction
  • psychological needs
  • customer loyalty
  • Tejarat Bank Internet