طراحی تاثیرات متقابل مفاهیم بنیادین فرهنگ تعالی با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 - استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر،75169، ایران

چکیده

امروزه به منظور ایجاد انگیزه و رفتار مطلوب در کارکنان، دستیابی به اهداف سازمانی، افزایش بهره‌وری منابع انسانی و در نهایت دستیابی به تعالی سازمانی، مدیران ارشد سازمان ها از استراتژی های جدید و موثر استفاده می‌کنند. یکی از این استراتژی ها برای دستیابی به تعالی سازمانی، خلق فرهنگ تعالی مطلوب است و ایجاد یک فرهنگ قوی بر اساس تعالی است که سازمان ها در حوزه مدیریت کیفیت مواجه هستند.با استفاده از مدل‌سازی ساختاری-تفسیری در ابتدا به شناسایی عوامل موثر و اساسی بر روی فرهنگ تعالی پرداخته و سپس با استفاده از یک رویه سیستماتیک، روابط بین این عوامل تعیین شده است. مفاهیم بنیادین تاثیرگذار بر روی فرهنگ تعالی در پنج سطح شناسایی شده و سپس در راستای شناخت اهمیت و اولویت فعالیت‌های بهبود سازمان‌ها در راستای ارتقای فرهنگ روابط بین آنها مشخص شده است. علیرغم اینکه مفاهیم بنیادین در مدل‌های تعالی اشاره شده است، اما در اکثریت سازمان‌ها از آنها در راستای ارتقای فرهنگ تعالی سازمانی استفاده نمی‌شود و حتی تاثیر آنها را بر روی یکدیگر نمی‌دانند. در این پژوهش علاوه بر پرداختن به اهمیت موضوع، روابط بین آنها نیز تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing Mutual Influential Concepts Of Culture Of Excellence By Using Interpretative Structural Modeling

نویسندگان [English]

  • Mohsen Moradi Moghadam 1
  • Hossein Safari 2
  • Bakhtiar Ostadi 3
  • heidar ahmadi 4
1 PhD, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran,
2 Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran,
3 Associate professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran,
4 Assistant Professor and Faculty Member, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, 75169, Iran
چکیده [English]

Today, in order to create motivation and desirable behavior in employees, achieve organizational goals, increase human resource productivity and ultimately achieve organizational excellence, senior managers of organizations use new and effective strategies. One of these strategies to achieve organizational excellence is to create a desirable culture of excellence and create a strong culture based on the excellence that organizations face in the field of quality management. Using structural-interpretive modeling to first identify the effective and fundamental factors The culture of excellence is addressed and then, using a systematic procedure, the relationships between these factors are determined. The basic concepts affecting the culture of excellence are identified at five levels and then identified in order to recognize the importance and priority of organizational improvement activities in order to promote a culture of relationships between them. Although the basic concepts are mentioned in the models of excellence, but in most organizations, they are not used to promote a culture of organizational excellence and do not even know their impact on each other. In this research, in addition to addressing the importance of the issue, the relationships between them have also been determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Excellence Models
  • Excellence Culture
  • Interpretive Structural Modeling