بررسی تاثیر هویت برند بر ارزیابی برند و ایجاد وفاداری مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشیار، رشته مدیریت بازرگانی- بازاریابی، دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در بازار امروز برندهایی موفق هستند که مدیران بتوانند وفاداری در مشتری را ایجاد کنند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هویت برند بر ارزیابی برند و ایجاد وفاداری مشتریان (پوشاک ورزشی آدیداس) می‌پردازد. این پژوهش توصیفی- پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است و جامعه این پژوهش مجموعه مشتریان نمایندگی‌ها‌ی آدیداس در سطح شهر تهران می‌باشد. بدین منظور نمونه‌ای‌ به حجم 384 نفر (با توجه به جامعه آماری نامحدود) از نمایندگی‌ها‌ی این برند در شهر تهران انتخاب شد و اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردید، پرسشنامه‌ای‌ ک روایی سازه آن از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ مورد تصدیق قرار گرفت. سپس به منظور تجزیه تحلیل داده‌ها‌ و آزمون فرضیه‌ها‌، از مدل یابی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزارهای‌ ‌آماری اس‌پی‌اس‌اس نسخه 22 و نخسه72/8 لیزرل  استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می‌دهد که هویت برند بر کیفیت محصول و ارزش درک شده و اعتماد به برند تاثیر مستقیم و معناداری دارد و کیفیت محصول و ارزش درک شده و اعتماد به برند تاثیر مستقیم و معناداری بر وفاداری به برند دارند و همچنین هویت برند تاثیر غیر مستقیم و معناداری بر وفاداری به برند دارد. هنگامی که مشتری با برندی خاص هویت‌یابی می‌کند، این امر بر قضاوت وی نسبت به برند مورد نظر اثر مثبت گذاشته و در نهایت، سبب وفاداری می‌گردد. پس می‌توان گفت که هویت برند از طریق کیفیت محصول، ارزش درک‌شده و اعتماد به برند  موجب وفاداری مشتریان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Effect Of Brand Identity On Brand Evaluation And Creating Customer Loyalty

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Taheri 1
  • karim Hamdi 2
1 Master of Business Marketing Marketing, School of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Business Management - Marketing, School of Management, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Successful brand are the market today that managers can create customer loyalty. This study examines impact of the influence of customer brand identification on brand Evaluation and loyalty development (Adidas Sport Clothing). This study is a descriptive survey. The sample collection agencies adidas customer in the city of Tehran. For this purpose, a sample of 384 people (according to the population unlimited) brand dealers in Tehran were selected. The information required by the questionnaire were collected. Its validity was confirmed by Confirmatory factor analysis and its reliability was verified by Cranach’s alpha. So in order to analyze data and test hypothesis, used structural equation modeling with the help of two statistical software SPSS  Version 22 and LISREL Version 8/72. This finding suggests that the brand identification has a direct and significant influence on product quality, perceived value and brand trust. Product quality, perceived value and brand trust has a direct and significant influence on brand loyalty, also the brand identification has indirect and significant influence on brand loyalty. When a customer identifies with a particular brand, it has a positive effect on their judgment of the brand and ultimately leads to loyalty. Finally, it can be said that brand identity through product quality, perceived value and brand trust can create customer loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand identification
  • the effectiveness of brand identification
  • brand loyalty
  • create customer loyalty