بررسی عوامل ورزش‌های بومی محلی در توسعه گردشگری ورزشی(مطالعه موردی: استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزش ، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

چکیده

یکی از راهبردهایی که اخیراً در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرارگرفته، مدیریت و برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری در مناطق دارای پتانسیل های لازم برای گسترش این صنعت است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان ورزشی، کارشناسان بخش گردشگری، اساتید دانشگاه در سطح شهر یزد تشکیل دادند که تعداد 320 نفر بودند و حجم نمونه موردبررسی طبق جدول مورگان 175 نفر به دست آمد. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای نشان داد که عوامل گسترش ورزش‌های بومی و محلی، برگزاری مسابقات ورزش‌های بومی و محلی، برگزاری جشنواره‌های ورزش‌های بومی و محلی، توسعه زیرساخت‌ها در ارتباط ورزش‌های بومی و محلی، توسعه زیرساخت‌های اماکن اقامتی و حمل‌ونقل عمومی در ارتباط با ورزش‌های بومی و محلی و برگزاری همایش‌های علمی در ارتباط با ورزش‌های بومی و محلی در توسعه گردشگری ورزشی در استان یزد تأثیرگذار هستند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که عامل برگزاری مسابقات ورزش‌های بومی و محلی دارای بیشترین اولویت (76/4) و عامل برگزاری همایش‌های علمی در ارتباط با ورزش‌های بومی و محلی دارای کمترین اولویت (12/4) بود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عوامل ورزش‌های بومی محلی بر توسعه گردشگری ورزشی استان یزد مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors of local indigenous sports in the development of sports tourism (Case study: Yazd province)

نویسندگان [English]

  • sadegh jalali 1
  • fereshteh mohebi 2
  • sareh jafari 3
1 Department of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Department of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Department of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the strategies that has been considered recently in most countries of the world is management and planning for tourism development in areas with the necessary potential for the development of this industry. . The statistical population of the study consisted of sports experts, tourism experts, university professors in Yazd, which was 320 people and the sample size according to Morgan table was 175 people. The results of the sample t-test showed that the factors of development of indigenous and local sports, holding local and indigenous sports competitions, holding indigenous and local sports festivals, developing infrastructure in relation to indigenous and local sports, developing infrastructure of accommodation and public transportation in relation to Indigenous and local sports and holding scientific conferences related to indigenous and local sports are effective in the development of sports tourism in Yazd province. Also, the results of Friedman test showed that the factor of holding indigenous and local sports competitions had the highest priority (4.76) and the factor of holding scientific conferences related to indigenous and local sports had the lowest priority (4.12); Therefore, it can be concluded that local indigenous sports factors are effective on the development of sports tourism in Yazd province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • tourism industry
  • sports tourism
  • indigenous-local sports
  • Yazd