تاثیر امضای برند از طریق متغیرهای واسط نگرش به برند ،آگاهی از برند و شهرت برند بر عملکرد برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

2 دکتری مدیریت و برنامه ریزی ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی مرکز فارسان

3 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش تعیین میزان تاثیر امضای برند از طریق متغیرهای واسط نگرش به برند، آگاهی از برند و شهرت برند بر عملکرد برند در هتل های شهر اصفهان  است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مشتریان وفادار و دائمی هتل های سه ستاره و بالاتر شهر اصفهان تشکیل دادند .حجم نمونة آماری پژوهش بر اساس جدول مورگان 384 نفر به ­دست آمد. که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران،صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه  با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای امضای برند 822/0 ، عملکرد برند 855/0 ، نگرش به برند 888/0 ، آگاهی از برند 911/0، شهرت برند 922/0 برآورد شد نتایج نشان داد­­ که امضاء برند ­بر نگرش به برند با ضریب تأثیر555/0، امضاء برند ­­بر آگاهی از برند با ضریب تأثیر333/0، آگاهی از برند بر نگرش به برند با ضریب تاثیر 433/0، آگاهی از برند بر شهرت برند با ضریب تاثیر 377/0، نگرش به برند بر شهرت برند با ضریب تاثیر 777/، شهرت برند بر عملکرد برند با ضریب تاثیر 455/0 تاثیر مثبت و معنادار وجود دارد. لذا فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید قرار گرفت. نتایج این  پژوهش ، اطلاعات کاملاً صحیح، درست و شفافی در خصوص تاثیر امضای برند از طریق متغیرهای واسط نگرش به برند، آگاهی از برند و شهرت برند بر عملکرد برند ارائه می‌دهد. این نتایج می­تواند برای مدیران در هتل های شهر اصفهان نقشه راهی در جهت تقویت و بهبود وفاداری  مشتریان گام بردارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect Of Brand Signature Through The Variables Of Brand Attitude, Brand Awareness And Brand Reputation On Brand Performance

نویسندگان [English]

  • Samaneh keldani 1
  • Abbas Ghaedamini Harouni 2
  • Mehrdad Sadeghi de cheshmeh 3
1 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran Islamic Azad University, Tehran ,Iran
2 PhD in Management and Planning, Lecturer at Farsan University of Applied Sciences
3 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the effect of brand signature through the interface variables of brand attitude, brand awareness and brand reputation on brand performance in hotels in Isfahan. The statistical population of the present study consisted of all loyal and regular customers of three-star hotels and above in Isfahan. The statistical sample size of the study based on Morgan table was 384 people. The validity of the questionnaires was examined based on the content validity using the opinion of experts, formally based on the views of a number of statistical and structural communities by factor analysis method and the validity was confirmed and on the other hand the validity of the questionnaires by Cronbach's alpha method For brand signature were 0.822, brand performance was 0.855, brand attitude was 0.888, brand awareness was 0.911, brand reputation was 0.922, respectively. The results showed that brand signature was based on brand attitude with Impact coefficient of 0.555, brand signature برند on brand awareness with an impact factor of 0.333, brand awareness on brand attitude with an impact factor of 0.433, brand awareness on brand reputation with an impact factor of 0.377, brand attitude on Brand reputation with an impact factor of / 777, brand reputation has a positive and significant impact on brand performance with an impact factor of 0.455. Therefore, the main hypothesis of the research was confirmed. The results of this study provide completely accurate, correct and clear information about the impact of brand signature through the intermediate variables of brand attitude, brand awareness and brand reputation on brand performance. These results can be a roadmap for managers in hotels in Isfahan to strengthen and improve customer loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand signature
  • brand performance
  • brand attitude
  • brand awareness
  • brand reputation