ارزیابی اثربخشی تبلیغات فرهنگی روی وب(موردمطالعه: بنرهای روی وب‌سایت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضرباهدف بررسی تعیین تأثیرابعاد اثربخشی تبلیغات مبتنی بروب (بنرهای تبلیغاتی روی وب )برتمایل به مصرف خدمات فرهنگی و یا تغییرنگرش افرادازطریق گرایش به تبلیغ دربین دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام گردید.روش پژوهش ازنوع توصیفی همبستگی وازحیث هدف کاربردی است .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته علوم انسانی دانشگاه اصفهان درسال 99-98 که تعداد آن ها برابربا 1647 نفر دانشجوی دختر و1464 نفردانشجوی پسر می باشد که ازاین تعداد با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 642 نفربا استفاده از روش هدفمند وابسته به معیاربه عنوان نمونه انتخاب گردیدند.تجزیه وتحلیل داده های پژوهش دردوسطح توصیفی توصیفی با استفاده از آماره هائی همچون میانگین وانحراف معیارودراستنباطی بااستفاده ازآماره هائی همچون مدل معادلات ساختاری ، تحلیل واریانس توسط نرم افزارهای لیزرل و اس پی اس اس صورت پذیرفت .یافته های حاصل ازفرضیه های پژوهش نشان داد که ابعاداثربخشی تبلیغات مبتنی بروب برتمایل به مصرف خدمات فرهنگی ویاتغییرنگرش افرادازطریق گرایش به تبلیغ ، مؤثراست .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation effectiveness of web cultural advertisement( Case : web site banners)

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • reza Ebrahimzadeh Dastjerdi 2
  • Ferozeh pour Ghasemi 3
  • Mehrdad Sadeghi de cheshmeh 2
1 Ph.D. Student, Cultural Managementof Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran
2 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 3. MSc. Student Cultural Managementof Facuty Management, Isfahan Islamic Azad University, Khorasgan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The present study aims to investigate the impact of the use of advertising-based advertising (Banner ads on the web) for the use of cultural services, changing their profile, through the tendency to advertise Among students at Najaf Abad University .The research method is a descriptive-correlational type for the purpose of application. The statistical population consisted of all students of Najaf Abad University of Humanities in the year98-99 The number is 1647 female students and 1464 male students Of these, 642 people were selected by using a sample-based sampling method. The analysis of the research data in descriptive descriptive level was performed using statistics such as mean and deviation of the non-interferential criteria using structural equation modeling, variance analysis using LaserL and SPSS software. The findings from the research hypotheses showed that the effectiveness of advertising based on the use of cultural services is important in terms of changing the profile of individuals through the tendency toward advertising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising
  • Advertising effectiveness
  • Change Attitudes
  • Tendency to advertise
  • Cultural advertising on the web